Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu Kararı E. 2017/618 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağ…

 

 

Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu Kararı E. 2017/618 Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının Hukuka Aykırı Olduğu

Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu Kararı E. 2017/618

T.C.

Danıştay

Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Esas No: 2017/618

Karar No: 2017/521

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete’de Yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tebliğin 9. maddesi ile de elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanacağı düzenlenmiştir.

456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemli davada; Danıştay 4. Dairesi davayı reddetmiş yapılan temyiz üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 08/11/2017 günlü E:2017/618 K:2017/521 sayılı kararı ile dava konusu tebliğin “ceza hükümleri” başlıklı 9 uncu maddesi yönünden davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına karar vermiştir.

Karar İçin Tıklayınız