Halk arasında ölen bir kişinin, mezarından çıkıp dolaşmasına “hortlaklık”, bunu yapana ise “hortlak” denir. Tasfiye edilmiş Şirketler de dava zaman aşımı geçmemiş davalar için ya da eksik kalmış tasfiye işlemleri için yeniden canlandırılabilmektedir. Mahkeme kararı ile yapılan bu işleme ihya denmektedir. Bu duruma en sık tasfiye sonrasında işçiler tarafından açılan davalarda rastlanılmaktadır.

İhya durumu Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 2002/3888 esas sayılı kararında aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

“Tüzel kişilik ticaret sicilindeki kaydın terkini ile sona erer. Ancak tüzel kişiliğin sona erdiğinin hukuk açısından kabul edilebilmesi için tasfiye işleminin eksiksiz tamamlanması gerekir. Eğer tasfiye işlemleri gerçek olarak tamamlanmamış ve tasfiyede gerekli hususlar eksik bırakılmışsa tüzel kişilik ticaret sicilinden terkin edilse bile şirketin tüzel kişiliğinin sona erdiğinden söz edilemez. Bu itibarla davacı Kurum vekiline uygun süre verilerek tasfiye işlemleri tam olarak sona ermediği için limited şirket tüzel kişiliğinin yeniden ihyası hakkında tasfiye kuruluna husumet tevcihi suretiyle Asliye Ticaret Mahkemesine dava açmasının sağlanması, dava açıldığı takdirde bu davanın sonucunun beklenmesi, tüzel kişiliğinin yeniden ihyası halinde bu tüzel kişiliğin huzuru ile rücu davasının yürütülmesi gerekir.”

Konu ile ilgili diğer bir karar da Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2015/13247 esas sayılı kararıdır: “Mahkemece tüm dosya kapsamına ve uyulan bozma ilamına göre; davada davalı olarak gösterilen  …. Gıda Ltd. Şti’nin ticaret sicilinden terkin edildiği ve tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle şirkete de husumet yöneltilmesi doğru olmadığı, bu nedenle davalı şirketin taraf ehliyeti olmadığı, davalı şirket yönünden davanın usulden reddedilmesi gerektiği, tasfiye edilen davalı şirketin, sigortalı işçisinin geçirdiği iş kazası nedeniyle davacı SGK tarafından açılan rücu davasının görülebilmesi için şirketin ihyası gerektiği, TTK’nın 547/2. maddesine göre ticaret sicilinden terkin edilen şirketin tasfiye işlemlerinin eksik bırakıldığının anlaşılması halinde ek tasfiye işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar şirketin yeniden ticaret siciline kaydı gerektiğinden ve ayrıca ek tasfiye işlemlerinin yapılması için son tasfiye memurlarından bir veya birkaçının tasfiye memuru olarak atanması ve bu durumun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil ve ilanına karar verilmesi gerektiği nedenleriyle şirketin ihyasına ve son tasfiye memurunu olan İ.B.’ın tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiştir. Kararı davalı İ.B. vekili temyiz etmiştir.KARAR: Dosyadaki  yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı İ.B. vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.”       

Görüleceği üzere tasfiye olduğunu sandığınız Şirketiniz bir anda canlanıp, karşınıza çıkabilir. Bu durumda mahkeme kararı uyarınca ihya sebepleri yerine getirildikten sonra tasfiye sonuçlanabilir. Ancak yeniden canlanan Şirketlerin vergisel yükümlülükleri de unutulmamalıdır.

YMM Emrah Aygül