2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Amortisman Oranları

Amortisman oranlarını excel dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Amortismana Tabi Tutar Haddi

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin BKK

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

e-Arşiv Tebliği (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:333)

e-Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)

e-Fatura & e-Defter Tebliği (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:421)

e-Fatura & e-Defter Tebliği (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:454)

e-Fatura Tebliği (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:397)

Fatura Düzenleme Sınırı

Fiyat Endeksi: TÜFE Endeks Verileri

Fiyat Endeksi: Yİ-ÜFE Endeks Verileri

Gecikme Zammı Oranı

Gelir Vergisi Kanunu

Gelir Vergisi Tarifesi

İş Kanunu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

KDV Genel Uygulama Tebliği

KDV Kanunu

KDV Oranları

Kurumlar Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Tebliği

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Tebliği

ÖTV IV Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

ÖTV Kanunu

ÖTV Oranları

SGK İşveren Uygulama Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 

Vergi Cezaları

Vergi Usul Kanunu

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği