Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) Neden Alınır?

Yatırımların bölgesel ve sektörel olarak özendirilmesinde yatırım destekleri önemli araçlardır. Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”lar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanılabilmesi için yatırım projesinin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir.

Teşvik belgesi ile yürütülen teşvik sistemimiz esasen; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Teşvik belgesi kapsamındaki destekler aşağıda kısaca açıklanmıştır. Bu desteklerin bir kaçı ya da tamamı yatırım teşvik belgesi ile birlikte yatırımın bölgesine, sektörüne, büyüklüğüne, niteliğine bağlı olarak yatırımcıya sunulmaktadır.

Örneğin stratejik yatırım kapsamına giren yatırımlar aşağıdaki desteklerin tamamından yararlandırılabilir. Buna karşın yalnızca genel teşvik uygulaması kapsamına giren bir yatırım ise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlandırılabilir.

a.KDV istisnası

Makine ve teçhizatlara KDV ödenmeyerek, ödenmeyen KDV kadar finansman ihtiyacınız azalır.
Yatırım döneminde satışların olmaması ya da az olması, yatırımla ilgili ödenen KDV’nin uzun süre işletme üzerinde kalmasına sebep olabilir. Bu da ilave finansman yükü oluşturur. Teşvik belgesi bu finansman ihtiyacını azaltır.

b.KDV iadesi

Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

c.İndirimli kurumlar vergisi – Yatırıma katkı tutarı desteği

“İndirimli kurumlar vergisi” uygulaması adı altında yatırımın bir kısmı, kurumlar vergisinin az ödenmesi suretiyle Devlet tarafından karşılanır.

d.Gümrük vergisi muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır

e.Faiz desteği

Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belirli bir kısmı azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

f.Sigorta primi işveren hissesi desteği

Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı belirli bir süre Bakanlık bütçesinden karşılanır.

g.Sigorta primi desteği

Teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

h.Gelir vergisi stopajı desteği

Teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

i.Yatırım yeri tahsisi

Teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.