Mal veya Hizmet Satın Aldığınız Şirket Hakkında Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediğine Dair Vergi Tekniği Raporu Var ve Yalnızca Bu Rapora Dayanılarak Hakkınızda Cezalı Tarhiyat Yapıldı ve Vergi Tekniği Raporu Size Tebliğ Edilmedi! O Zaman Danıştay’ın Bilmeniz Gereken Bir Kararı Var!

Mal ve hizmet aldığınız bir işletmenin düzenlediği faturaların sahteliği konusunda bir vergi tekniği raporu var ve bu rapora istinaden hakkınızda vergi incelemesi başladı. Vergi incelemesi neticelendi, sadece vergi tekniği raporu gerekçe gösterilerek şirketinize KDV, vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası tarh edildi. Ama vergi tekniği raporu size tebliğ edilmedi ve içeriğini de tam olarak bilmiyorsunuz. Bu durumda haklarınız neler?

Danıştay’ın yeni sayılacak, 2016 tarihli verilmiş bir kararında (Danıştay 7. Dairesinin 25.05.2016 Tarihli Karar, E:2016/2220) “İhbarname ile birlikte dayanağı olarak gösterilen vergi inceleme raporu tebliğ edilmesine karşın, tarh nedenini, matrahın bulunuş yöntemini ve tarhiyatın dayanağına ilişkin bilgi ve belgelerin gösterildiği vergi tekniği raporunun tebliğ edilmemesinin yapılan tarhiyatı sakatlayacak, tesis edilen işlemleri hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili şekil hatası olduğu gerekçesiyle verilen mahkeme kararının hukuka uygun olduğu”belirlenmiştir.

YMM Emrah Aygül