Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa Tabi İşletmelerin Mayıs Ayında Yapacakları Bildirim

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca, Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgi formu  www.ekonomi.gov.tr  internet adresinden temin edilebilir.

Vergi Levhasının Alınması

408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, vergi levhası mükelleflerce Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki  internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve işyerlerinde bulundurulacaktır. İnternet vergi dairesinden sistemce verilecek onay kodu tasdik yerine geçmektedir. Vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya 3568 sayılı yasaya göre yetkili meslek mensuplarına imzalattırılması ve onaylattırılması işlemi yapılmayacaktır.

Gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan – 31 Mayıs, sermaye şirketleri 1 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında vergi levhalarını internetten oluşturarak, yazdıracaklardır.