Gaz Yakan Cihazlar 2016/426/AB 05 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30412  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…

 

 

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)

Gaz Yakan Cihazlar 2016/426/AB

05 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30412 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gaz yakan cihazları ve bunların donanımlarını kapsar.

(2) Özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanım için,

b) Hava taşıtları ve demiryollarında kullanım için,

c) Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için.

(3) İkinci fıkranın amaçları doğrultusunda, tasarımın yalnızca belirli bir sürece veya kullanıma yönelik belirli bir ihtiyacı ele almayı hedeflediği hallerde cihazın “özel olarak tasarlandığı” kabul edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda bir cihazın “normal olarak kullanıldığı” kabul edilir:

a) İmalatçının talimatlarına göre cihazın doğru olarak montajının yapılması ve düzenli olarak bakımının sağlanması,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimde belirtildiği gibi, gaz yakıtı kalitesindeki normal bir sapma ve besleme basıncındaki normal bir dalgalanma ile birlikte kullanılması,

c) Üretim amacına uygun olarak veya makul bir şekilde kullanılması.

(5) Cihazlar veya donanımlar için bu Yönetmelik tarafından ele alınan hususların Birlik uyumlaştırılmış mevzuatı kapsamındaki başka bir düzenleme tarafından daha belirgin bir biçimde ele alınması durumunda, bu cihazlar ve donanımlara söz konusu hususlar kapsamında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz veya uygulanmasına son verilir.

(6) Ek I’in 3.5. maddesinde belirtilen temel enerji gereklerinin rasyonel kullanımı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kabul edilen bir tedbirin kapsadığı cihazlara uygulanmaz.

(7) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve binaların enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması hususunda yetkili kuruluşların yükümlülüğünü etkilemez.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal ve uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Birlik uyumlaştırılmış mevzuatı: Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin koşulları uyumlaştıran AB mevzuatını,

d) CE işareti: İmalatçı tarafından cihaz ya da donanıma “CE” işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

e) Cihazlar: Yemek pişirme, soğutma, iklimlendirme, ortamı ısıtma, sıcak su elde etme, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan gaz yakan cihazları ve ayrıca cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

f) Cihaz kategorisi: Cihaz kategori işaretinde belirtildiği şekilde, bir cihazın emniyetli bir şekilde ve istenen performans seviyesinde yanması için tasarlanmış gaz ailelerinin ve/veya gaz gruplarının tespitini,

g) Dağıtıcı: Bir cihazı veya donanımı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Donanımlar: Bir cihaza takılmak üzere tasarlanan veya monte edildiğinde bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol veya ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını,

h) Enerji verimliliği: Bir cihazın performans çıktısının enerji girdisine oranını,

ı) Endüstriyel işlem: Materyallerin, bitkilerin, çiftlik hayvanlarının, hayvansal ürünlerin, gıda veya diğer ürünlerin ticari kullanım amacıyla elde edilmesini, yetiştirilmesini, arıtılmasını, işlenmesini, üretilmesini, imalatını veya hazırlanmasını,

i) Endüstriyel tesis: Belirli ulusal sağlık ve emniyet düzenlemelerine tabi tutulan bir endüstriyel işlem olan ana faaliyetin gerçekleştirildiği herhangi bir yeri,

j) Gaz ailesi: Bir Wobbe endeksi aralığı ile birbirine bağlı, benzer yanma davranışı gösteren gaz yakıtları grubunu,

k) Gaz grubu: İlgili gaz ailesi bünyesindeki belirli bir Wobbe endeksi aralığını,

l) Gaz yakıt: 1 bar mutlak basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,

m) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir cihazın veya cihaz imalatçısının elinde bulunan bir donanımın iade edilmesini amaçlayan her türlü tedbiri,

n) Hizmete sunma: Bir cihazın nihai kullanıcı tarafından ilk kullanımını,

o) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

ö) İmalatçı: Bir cihazı veya bir donanımı imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş bir cihaza veya donanıma sahip olup söz konusu cihazı veya donanımı kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan veya cihazı kendi amaçları doğrultusunda kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

p) İthalatçı: Bir ürünü ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

r) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

s) Pişirme: Isı kullanımı yoluyla veya çok çeşitli yöntemlerden yararlanarak tüketime yönelik gıda hazırlama veya ısıtma tekniğini ya da uygulamasını,

ş) Piyasada bulundurma: Bir cihazın veya donanımın ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

t) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir cihazın veya donanımın piyasada bulunmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

u) Piyasaya arz: Bir cihazın veya donanımın piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ü) Teknik şartname: Bir cihaz veya donanım için karşılanması gereken teknik gerekleri tanımlayan dokümanı,

v) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

y) Uygunluk değerlendirmesi: Bir cihaza veya donanıma ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer alan gereklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

z) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

aa) Uyumlaştırılmış standard: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

bb) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

cc) Wobbe endeksi: Farklı bileşime sahip gaz yakıtlarına ait yanma enerjisi veriminin bir cihazda kıyaslanmasında kullanılan, gaz yakıtlarının birbiriyle değiştirilebilirlik göstergesini,

çç) Yanma: Gaz yakıtın oksijenle reaksiyona geçerek ısı veya ışık ürettiği bir süreci,

dd) Yetkili temsilci: Bir imalatçıdan belirli görevlerle ilgili olarak onun adına hareket etmek üzere yazılı vekalet almış Türkiye’de yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

ee) Yıkama: Kurutma ve ütüleme dâhil olmak üzere tüm yıkama sürecini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasada Bulundurma, Hizmete Sunma, Gaz Besleme Koşulları,

Temel Gerekler, Serbest Dolaşım

Piyasada bulundurma ve hizmete sunma

MADDE 5 – (1) Cihazlar, normal kullanımlarında sadece bu Yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur ve hizmete sunulur.

(2) Donanımlar, sadece bu Yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur.

(3) Bu Yönetmelik, cihazların normal kullanımı esnasında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların korunmaları için lüzumlu gördüğü ilave gerekleri koyması açısından Bakanlığın yetkisini etkilemez. Ancak bu durum, cihazlarda tadilat yapılması anlamına gelmez.

Gaz besleme koşulları

MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra, Türkiye’de kullanılan gaz türlerini ve gaz yakıtların mukabil besleme basınç bilgilerini Ek II uyarınca ilgili formu kullanarak Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir. Bunlarla ilgili olarak öngörülen değişikliklerin açıklanmasını takip eden altı ay içinde söz konusu değişiklikler de Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Temel gerekler

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlar ve donanımlar, Ek I’de belirtilen temel gerekleri karşılamalıdır.

Serbest dolaşım

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe uygun cihazların, bu Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması ve hizmete sunulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

(2) Bu Yönetmeliğe uygun donanımların, bu Yönetmelik kapsamındaki risklere ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

(3) Tanıtımı yapılan ilgili cihazların veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve bunların uygun hale getirilinceye kadar satılamayacağını gözle görülür bir işaretin açıkça göstermesi kaydıyla, bu Yönetmeliğe uygun olmayan cihazların veya donanımların fuarlarda, sergilerde, tanıtım faaliyetlerinde veya benzeri etkinliklerde gösterilmesi engellenmez. Ancak bu tanıtım faaliyetleri boyunca insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) İmalatçı, piyasaya arz ettiği cihazların veya donanımların ya da kendi amaçları için kullandığı cihazların Ek I’de belirtilen temel gereklere uygun şekilde tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar.

(2) İmalatçı, Ek III’te belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve 16 ncı maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirmesi yöntemini uygular veya uygulatır. Bir cihazın veya donanımın ilgili gereklere uygunluğunun bu yönteme göre kanıtlanması halinde imalatçı bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçı, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını cihazın veya donanımın piyasaya arz edilmesinden itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.

(4) İmalatçı, seri üretimin bu Yönetmeliğe uygun olarak devam etmesi için prosedürlerin uygulanmasını sağlar. Bir cihazın veya donanımın tasarımındaki veya özelliklerindeki değişiklikleri ve cihazın veya donanımın uygunluğuna ilişkin olarak beyan edilen uyumlaştırılmış standardlar ya da diğer teknik özellikler yeterince dikkate alınır. İmalatçı, bir cihazın taşıdığı risklerle ilgili olarak; tüketicilerin ve diğer kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulunan cihazlardan numune alarak test eder, araştırır ve gerekli görülmesi halinde uygunsuz bulunan ve geri çağrılan cihazlar ve donanımlar hakkında şikâyetlerin bir kaydını tutar ve bu izleme faaliyetler konusunda dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçı, cihazların ve donanımların tip, parti veya seri numarası ya da ürünü tanımlamaya yarayan diğer bilgileri ve Ek IV’teki ibareleri taşımasını sağlar. İmalatçı, cihaz veya donanım boyutunun veya niteliğinin buna izin vermediği durumlarda, gerekli bilgilerin cihazın veya donanımın ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda yer almasını sağlar.

(6) İmalatçı, cihazın üzerinde veya mümkün olmadığı durumlarda ambalajı üzerinde veya cihazla birlikte verilen belgede, kendi adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini belirtir. Bu adres, imalatçıyla irtibat kurulabilecek tek bir noktayı göstermelidir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(7) İmalatçı, donanımın üzerinde veya mümkün olmadığı durumlarda ambalajı üzerinde veya donanımla birlikte verilen belgede, kendi adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini belirtir. Bu adres, imalatçıyla irtibat kurulabilecek tek bir noktayı göstermelidir. İletişim bilgileri, Türkçe veya cihaz imalatçılarının kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(8) İmalatçı, talimatlar ve güvenlik bilgilerinin Ek I’in 1.5 maddesine uygun biçimde Türkçe olarak cihazla birlikte bulunmasını sağlar. Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri herhangi bir etiketlemede olduğu gibi açık, anlaşılabilir ve okunaklı olmalıdır. İmalatçılar, donanıma Ek I’in 1.7 maddesine uygun olarak cihaz imalatçılarının kolaylıkla anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde kurulum veya montaj, ayarlama, işletme ve bakım talimatlarının yanı sıra AB uygunluk beyanının bir kopyasının iliştirilmesini sağlamalıdır. Ancak tek bir kullanıcıya çok sayıda donanımın teslim edildiği durumlarda, ilgili parti veya sevkiyatın beraberinde AB uygunluk beyanının tek bir sureti bulundurulabilir.

(9) İmalatçı, piyasaya arz edilen bir cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda söz konusu cihaz ya da donanımı uygun hale getirmek amacıyla gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca cihazın ya da donanımın risk teşkil ettiği durumlarda, imalatçı özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ve/veya cihaz ya da donanımın piyasada bulunduğu üye ülkenin yetkili makamlarını derhal bilgilendirir.

(10) İmalatçı, Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebi doğrultusunda, cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde, yazılı veya elektronik ortamda sunar. İmalatçı, talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri cihazlardan ya da donanımlardan doğan riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir önlem konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetkili makamlarıyla işbirliği yapar.

Yetkili temsilci

MADDE 10 – (1) İmalatçı, yazılı bir görevlendirme ile bir yetkili temsilci atayabilir. 9 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülükler ve teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Bu yetkiler, yetkili temsilcinin en az aşağıdakileri yerine getirmesine izin verir:

a) AB uygunluk beyanı ve teknik dosyanın, cihazın ya da donanımın piyasaya arz edilmesinden itibaren on yıl süreyle, talep halinde Bakanlığa ya da üye ülkelerin piyasa gözetimi ve denetimi makamlarına sunulmak üzere saklanması.

b) Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebine istinaden, bir cihazın ya da donanımın uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgelerin Bakanlığa ya da üye ülke yetkili makamlarına sunulması.

c) Talep edilmesi halinde, yetkili temsilcinin görevlendirmesine konu cihaz ya da donanımların teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetkilileriyle işbirliği yapılması.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İthalatçı sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun cihazları ya da donanımları piyasaya arz eder.

(2) İthalatçı, cihazı piyasaya arz etmeden önce 16 ncı maddede yer alan uygun bir uygunluk değerlendirme işleminin imalatçı tarafından yerine getirildiğini teyit eder. İthalatçı, imalatçı tarafından teknik dosyanın hazırlandığını, cihazın CE işaretini taşıdığını ve Ek I’in 1.5 maddesine göre talimat ve emniyet bilgilerinin ürünle birlikte sunulduğunu ve imalatçının 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklere uyduğunu garanti eder.

(3) İthalatçı, donanımı piyasaya arz etmeden önce 16 ncı maddede yer alan uygun bir uygunluk değerlendirme işleminin imalatçı tarafından yerine getirildiğini teyit eder. İthalatçı, imalatçı tarafından teknik dosyanın hazırlandığını, donanımın CE işaretini taşıdığını ve AB uygunluk beyanının bir kopyasının yanı sıra Ek I’in 1.7 maddesine göre kurulum veya montaj, ayarlama, işletme ve bakım talimatlarının donanımla birlikte sunulduğunu ve imalatçının 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklere uyduğunu garanti eder.

(4) İthalatçı, cihazın ya da donanımın Ek I’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda, bu Yönetmeliğe uygun hale getirilene kadar cihazı ya da donanımı piyasaya arz edemez. Ayrıca cihazın ya da donanımın risk teşkil ettiği durumlarda ithalatçı, imalatçıyı ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirir.

(5) İthalatçı, cihaz üzerinde veya mümkün olmadığında ambalaj üzerinde veya cihazla birlikte bulunan belgede, adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya tüketicilerin ve diğer nihai kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır. İthalatçı, donanım üzerinde veya mümkün olmadığında ambalaj üzerinde veya donanımla birlikte bulunan belgede, adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya cihaz imalatçılarının kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(6) İthalatçı, cihazla birlikte Ek I’in 1.5 maddesine göre talimatların ve emniyet bilgilerinin Türkçe olarak bulunmasını sağlar. İthalatçı, donanımla birlikte AB uygunluk beyanının bir kopyasının yanı sıra Türkçe veya cihaz imalatçılarının kolaylıkla anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Ek I’in 1.7 maddesine göre kurulum veya montaj, ayarlama, işletme ve bakım talimatlarının bulunmasını sağlar.

(7) İthalatçı, cihaz veya donanımın kendi sorumluluğu altındayken depolama ve nakliye şartlarının Ek I’de belirtilen temel gereklere uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar.

(8) İthalatçı, bir cihazın sahip olduğu risklerle ilgili olarak gerekli görüldüğünde, tüketicilerin ve diğer kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini korumak için, piyasada bulunan cihazlardan numune alarak test eder, araştırır ve gerekli görülmesi halinde uygunsuz bulunan ve geri çağrılan cihazlar ve donanımlara ilişkin şikâyetlerin bir kaydını tutar ve bu izleme faaliyetleri hakkında dağıtıcıları bilgilendirir.

(9) Piyasaya arz edilmiş olan bir cihaz ya da donanımın, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda ithalatçı, cihaz ya da donanımı uygun hale getirmek amacıyla gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca, cihaz ya da donanımın risk teşkil ettiği durumlarda, ithalatçı özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ve/veya cihaz ya da donanımın piyasada bulundurulduğu üye ülkenin yetkili makamlarını derhal bilgilendirir.

(10) İthalatçı, AB uygunluk beyanının bir kopyasını cihaz ya da donanımın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve Bakanlığın ya da üye ülkelerin piyasa gözetimi ve denetimi makamlarının talebi üzerine teknik dosyayı Bakanlığa ve üye ülkelerin ilgili makamlarına sunar.

(11) İthalatçı, Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebi doğrultusunda, cihaz ya da donanımın uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde sunar. Söz konusu bilgi ve belgeler yazılı veya elektronik ortamda sunulabilir. İthalatçı, talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri cihaz ya da donanımlardan doğan riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir önlem konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetkili makamlarıyla işbirliği yapar.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Dağıtıcı, bir cihazı ya da donanımı piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin gerekleri doğrultusunda özenle hareket eder.

(2) Dağıtıcı, cihazı piyasada bulundurmadan önce, cihazın CE işaretini taşıdığını ve Ek I’in 1.5 maddesine göre talimat ve emniyet bilgilerinin Türkçe olarak cihazla birlikte bulunduğunu ve imalatçı ve ithalatçının 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen gereklere uyduğunu doğrular.

(3) Dağıtıcı, donanımı piyasada bulundurmadan önce, donanımın CE işaretini taşıdığını, AB uygunluk beyanının bir kopyasının ve Türkçe veya cihaz imalatçılarının kolaylıkla anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Ek I’in 1.7 maddesine uygun olarak kurulum veya montaj, ayarlama, işletme ve bakım talimatlarının donanımla birlikte bulunduğunu ve imalatçı ve ithalatçının sırasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen gereklere uyduğunu doğrular.

(4) Dağıtıcı, cihaz ya da donanımın Ek I’de belirtilen temel gereklere uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda, uygun hale getirilene kadar bu cihazı ya da donanımı piyasada bulunduramaz. Ayrıca, cihaz ya da donanımın risk teşkil ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı aynı zamanda Bakanlığı bu yönde bilgilendirir.

(5) Dağıtıcı, cihaz ya da donanımın kendi sorumluluğu altındayken depolama ve nakliye şartlarının, Ek I’de belirtilen temel gereklere uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar.

(6) Piyasada bulundurduğu bir cihaz ya da donanımın, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda dağıtıcı, ilgili cihazı ya da donanımı uygun hale getirmek amacıyla gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak gibi gerekli düzeltici tedbirlerin alındığından emin olur. Ayrıca, cihaz ya da donanımın risk teşkil ettiği durumlarda, dağıtıcı, özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ve cihaz ya da donanımın piyasada bulundurulduğu üye ülkenin yetkili makamlarını derhal bilgilendirir.

(7) Dağıtıcı, Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebi doğrultusunda, cihaz ya da donanımın bu Yönetmelik ile uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde sunar. Söz konusu bilgi ve belgeler yazılı veya elektronik ortamda sunulabilir. Dağıtıcı, talep edilmesi halinde piyasada bulundurdukları cihaz ya da donanımlardan doğan riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir önlem konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetkili makamlarıyla işbirliği yapar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

MADDE 13 – (1) Bir ithalatçı veya dağıtıcı, bir cihazı veya donanımı kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir cihazı veya donanımı bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi durumunda, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul edilir ve 9 uncu maddede belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 14 – (1) Bakanlığın talep etmesi durumunda, iktisadi işletmeci aşağıdaki konularda gerekli bilgiyi Bakanlığa sunar:

a) Kendilerine cihaz ya da donanımı tedarik eden iktisadi işletmeciler ile ilgili bilgiler.

b) Kendilerinin cihaz ya da donanım tedarik ettikleri iktisadi işletmeciler ile ilgili bilgiler.

(2) İktisadi işletmeciler, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, söz konusu cihaz ya da donanımı tedarik ettikleri tarihten itibaren on yıl süreyle ve cihaz ya da donanımı başkasına tedarik ettikleri tarihten itibaren on yıl süreyle sunabilir durumda olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cihazların ve Donanımların Uygunluğu

Cihazlara ve donanımlara ilişkin uygunluk varsayımı

MADDE 15 – (1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan cihaz ve donanımların, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında Ek I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

Cihazlar ve donanımlar için uygunluk değerlendirme işlemleri

MADDE 16 – (1) İmalatçı, bir cihaz veya donanımı piyasaya arz etmeden önce ikinci ve üçüncü fıkralara göre uygunluk değerlendirme işlemini uygular.

(2) Seri üretim cihazların ve donanımların bu Yönetmelik gereklerine uygunluğu, Ek III’ün 1 inci maddesinde belirtilen AB tip incelemesi (Modül B-üretim tipi) ile imalatçının seçeceği aşağıdaki modüllerden birisiyle birlikte değerlendirilir:

a) Ek III’ün 2 nci maddesinde belirtilen dahili üretim kontrolüne bağlı tip uygunluğu ve rastgele aralıklarla denetlenen ürün kontrolleri (Modül C2).

b) Ek III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen İmalat (Üretim) Kalite Güvencesi prosedürünü esas alan tipe uygunluk (Modül D).

c) Ek III’ün 4 üncü maddesinde belirtilen ürün kalite güvencesine bağlı tip uygunluğu (Modül E).

ç) Ek III’ün 5 inci maddesinde belirtilen ürün doğrulamasına bağlı tip uygunluğu (Modül F).

(3) Cihazın veya donanımın tek bir adet olarak veya az sayıda üretilmiş olması durumunda imalatçı ikinci fıkrada belirtilen usullerden birini ya da Ek III’ün 6 ncı maddesinde belirtilen birim doğrulamasına bağlı uygunluğu (Modül G) seçebilir.

(4) Bir cihazın veya donanımın ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen uygunluk değerlendirmesine ilişkin kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya Bakanlığın ya da ilgili onaylanmış kuruluşun kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 17 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek I’de yer alan temel gereklerin yerine getirildiğini belirtir.

(2) AB uygunluk beyanı Ek V’te yer alan içeriğe göre düzenlenir, Ek III’te düzenlenen modüllerde belirtilen unsurları kapsar ve sürekli güncellenir. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, AB uygunluk beyanına Türkçe tercümesi de eklenir.

(3) Üretimi tamamlanmış cihazların Ek I’de belirtilen uygulanabilir temel gereklere uygunluğunu kolaylaştırmak için, donanımın AB uygunluk beyanı, donanımın özelliklerini belirtir ve cihaz teşkil etmek üzere donanımın cihaza nasıl yerleştirilmesi ya da monte edilmesi gerektiğine dair talimatları içerir. AB uygunluk beyanı, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(4) Cihaz ya da donanımın, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak yalnızca bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, bu teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.

(5) İmalatçı, AB uygunluk beyanı düzenleyerek cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenmiş sayılır.

(6) Donanımla birlikte AB uygunluk beyanının bir kopyası sunulur.

CE işaretlemesinin genel esasları

MADDE 18 – (1) “CE” işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğine uygun olarak iliştirilir.

CE işareti iliştirilmesi ile ilgili kurallar ve şartlar

MADDE 19 – (1) CE işareti görülebilir, okunaklı ve silinemez bir biçimde cihaza ve donanıma veya bunların bilgi levhasına iliştirilir. Bu durumun mümkün olmaması veya cihaz ya da donanımın yapısı nedeniyle bu durumun garanti edilmemesi halinde ambalaja ve cihaz veya donanıma eşlik eden belgelere iliştirilir.

(2) CE işareti cihaz ya da donanımın piyasaya arzından önce iliştirilir.

(3) CE işaretini, cihaz ya da donanımın imalat kontrol safhasına müdahil olan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası ve CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki basamağı izler. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası kuruluşun kendisi tarafından veya talimatı ile imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.

(4) CE işaretini ve üçüncü fıkrada belirtilen onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını, özel bir riski veya kullanımı gösteren başka bir işaret takip edebilir.

(5) Bakanlık, CE işaretini düzenleyen mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için mevcut uygulamaları temel alır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı halinde gerekli tedbirleri alır.

İbareler

MADDE 20 – (1) Ek IV’te belirtilen ibareler, cihaza veya cihazın bilgi levhasına ve ilgili olduğu ölçüde donanıma veya donanımın bilgi levhasına gözle görülür, okunaklı ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

(2) Ek IV’te belirtilen ibareler, cihaz ya da donanımın piyasaya arzından önce iliştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi

Bildirim

MADDE 21 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesini uygun bulduğu kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş

MADDE 22 – (1) Bakanlık, 27 nci maddede belirtilen hükümleri de içerecek şekilde onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşunun değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ile onaylanmış kuruluşun izlenmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu olan yetkili kuruluştur.

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar

MADDE 23 – (1) Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkan verilmeyecek şekilde,

b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesine ilişkin kararların yetkin personel tarafından alınmasını ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olması sağlanacak biçimde,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık hizmetlerinin ticari veya rekabet esaslı olarak teklif edilemeyeceği ve sunulamayacağı bir biçimde,

d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,

e) Onaylanmış kuruluşlarla ilgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için yeterli sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle,

yürütülür.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 24 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlendirme, bildirme ve denetleme yöntemleri ile bu yöntemlerde meydana gelen değişiklikleri Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 25 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek amacıyla Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu maddede belirtilen tüm gereklilikleri karşılar.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel kişiliği haiz olur.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği cihaz ya da donanım ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü taraf kuruluş niteliğinde olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendirdiği cihaz ya da donanımın tasarımı, imalatı, tedariki, monte edilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden bir mesleki veya ticari birliğe bağlı olması durumunda, herhangi bir menfaat gözetmediğini ve bağımsız hizmet verdiğini kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, değerlendirdikleri cihaz ya da donanımın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, yüklenicisi, alıcısı, sahibi, kullanıcısı, muhafaza edicisi ya da bu kişilerin temsilcisi olamaz. Bu kısıtlama, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerine istinaden cihaz ya da donanımın kullanımının gerekli olduğu durumları veya cihaz ya da donanımın kişisel amaçlarla kullanıldığı durumları kapsamaz.

b) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, cihazların ya da donanımların tasarımı, imalatı, yapımı, pazarlaması, yüklenmesi, kullanılması ya da muhafaza edilmesi konularında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetlerle uğraşan kişileri temsil edemez. Gerçekleştirecekleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili verecekleri kararların bağımsızlığını ya da mesleki gerekliliklerini yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir faaliyette bulunamaz. Bu hususlar özellikle de danışmanlık hizmetleri için geçerlidir.

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik ve yüklenicilerin faaliyetlerinin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını etkilememesini sağlar.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onun personeli, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetini yürütür. Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını veya kararlarını etkileyebilecek, bilhassa faaliyetlerinin sonuçlarından menfaati olan kişi veya grupların özellikle finansal yönden tüm teşvik veya baskılarından uzak olmalıdır.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek III kapsamındaki görevlendirilmiş olduğu alana ilişkin faaliyetlerin gerek kendisi tarafından yapılması, gerekse bu faaliyetlerin kendi adına veya sorumluluğunda yapılması durumunda, bu faaliyetleri yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği her bir cihaz ya da her nevi donanım kategorisi ile ilgili uygunluk değerlendirme işlemi için kendi yetki ve sorumluluğu altında her zaman;

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yürütebilmek için teknik bilgi ile yeterli düzeyde ve uygun tecrübeye sahip personele,

b) Uygunluk değerlendirme işlerinde kullanılacak prosedürlerin şeffaflığını ve yeniden yapılabilmesini temin edecek şekilde, yürütülen uygunluk değerlendirme işlemine ilişkin prosedürlerin açıklamalarına, uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasında ayrım yapılabilmesini sağlayacak uygun politika ve yöntemlere,

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemlere sahip olmalıdır.

(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirecek gerekli imkanlara sahip olmalı ve tüm gerekli ekipman veya tesislerden yararlanma imkanı bulunmalıdır.

(8) Uygunluk değerlendirme görevlerinin yürütülmesinden sorumlu personel aşağıda belirtilen hususlara sahip olmalıdır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirmekle görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayan teknik ve mesleki eğitime.

b) Yürüttükleri değerlendirmenin gereklilikleri hakkında yeterli bilgiye ve değerlendirmeleri yürütmek için gereken yeterli yetkiye.

c) Ek I’de yer alan temel gerekler, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar ile Birlik uyumlaştırılmış mevzuatındaki ulusal mevzuatta yer alan ilgili hükümler konusunda yeterli bilgi ve anlama kabiliyetine.

ç) Yürüttüğü değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmiş olduğunu kanıtlayan sertifika, kayıt ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemini yürütmekten sorumlu personelinin tarafsızlığı güvence altına alınır. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorumluluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlıkla olan ilişkileri hariç olmak üzere, Ek III kapsamında veya kendisine yetki veren ilgili mevzuatın herhangi bir hükmü gereğince görevlerini yürütürken elde edilen tüm bilginin mesleki gizliliğini sağlar. Mülkiyet hakları korunur.

(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve 36 ncı madde uyarınca Komisyon tarafından kurulmuş Onaylanmış Kuruluşlar Koordinasyon Grubunun faaliyetlerine iştirak eder veya uygunluk değerlendirme işleminde görev alan personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan idari karar ve dokümanı genel rehber olarak kullanır.

Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı

MADDE 26 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan kriterlerin, 25 inci maddede tanımlanan gereklilikleri kapsaması ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlaması durumunda, söz konusu kuruluşun 25 inci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme işlemi ile bağlantılı belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde, bunların 25 inci maddede yer alan gereklilikleri karşılamasını sağlar ve bu duruma ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicileri tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin her türlü sorumluluğu üstlenirler.

(3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir yüklenici, şube veya temsilcilik tarafından yürütülebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş, her bir yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek III kapsamında yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Bildirim başvurusu

MADDE 28 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu ile birlikte, yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ile cihaza/donanıma veya cihazlara/donanımlara ilişkin gerekli bilgiler ve ayrıca, uygunluk değerlendirme kuruluşunun 25 inci maddede düzenlenen gereklilikleri karşıladığını kanıtlayan ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde düzenlenmiş bir akreditasyon belgesi sunulur.

Bildirim süreci

MADDE 29 – (1) Bakanlık, sadece 25 inci maddede düzenlenen gereklilikleri karşılayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirebilir.

(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme işlemleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri, ilgili cihaz/donanım veya cihazları/donanımları veya bunlara ilişkin tüm ayrıntıların yanı sıra ilgili kuruluşun uygunluk değerlendirme işlemine ilişkin yetkinliğini doğrulayan bilgileri içerir.

(4) Komisyona ve üye ülkelere bildirim tarihinden itibaren iki hafta içinde Komisyon veya AB üyesi ülkeler, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. Ancak böyle bir kuruluş, Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarası alınmasını takiben Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak atanır.

(5) Bakanlık, bildirime ilişkin herhangi bir esaslı değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası

MADDE 30 – (1) Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesini ve Komisyon tarafından kamuoyuna açık olarak yayımlanan onaylanmış kuruluşlar listesine dahil edilmesini takiben, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş atanmış olduğu uygun değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

(2) Onaylanmış kuruluş, birden fazla mevzuat kapsamında görevlendirilse dahi, Avrupa Komisyonu tarafından verilen tek bir kimlik kayıt numarası ile faaliyetlerini yürütür.

Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 31 – (1) Bakanlık, bir onaylanmış kuruluşun 25 inci maddedeki gereklilikleri artık karşılayamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini tespit etmesi veya bu konuda bilgilendirilmesi durumunda, bu yükümlülüklerin yerine getirilememesine veya bu gereklerin karşılanmasındaki uygunsuzluğun büyüklüğüne bağlı olarak onaylanmış kuruluşun faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, bu durum hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ivedilikle gerekli bilgilendirmeyi yapar.

(2) Faaliyetlerin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini kendisi sona erdirdiği durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz

MADDE 32 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan veya onaylanmış kuruluşun yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri, talebi doğrultusunda Komisyona sunulmak üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 33 – (1) Onaylanmış kuruluş, Ek III’te belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirir.

(2) Uygunluk değerlendirmesi, şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeciler için gereksiz ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş, taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu cihaz ya da donanımın teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini veya özelliğini dikkate alarak faaliyetini yürütür. Onaylanmış kuruluş bunu yerine getirirken bu Yönetmelik kapsamındaki cihazın ya da donanımın uygunluğu için öngörülen zorluk derecesi ve koruma seviyesini dikkate alır.

(3) Onaylanmış kuruluş, Ek I’deki temel gereklerin veya ilgili uyumlaştırılmış standardların veya diğer teknik özelliklerin imalatçı tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi durumunda, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar imalatçıya belge düzenlemez ve onay kararı almaz.

(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sertifikasının verilmesinden veya onay kararı alınmasından sonra uygunluğun izlenmesi sürecinde cihazın ya da donanımın ilgili gerekleri artık karşılamadığını tespit ederse, imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını ister ve gereken hallerde belgesini veya onay kararını askıya alır veya iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi veya onay kararını uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz

MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, aldıkları kararlara karşı bir itiraz yönteminin bulunmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 35 – (1) Onaylanmış kuruluş, Bakanlığı aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirir:

a) Bir belgenin veya onay kararının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi.

b) Bildirim kapsamına veya koşullarına etki eden her durum.

c) Uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi bir bilgi talebi.

ç) Talep üzerine, bildirildikleri kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmeliğe göre aynı uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten diğer onaylanmış kuruluşlara, aynı tipteki cihaz ya da donanımları kapsayan benzer uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin olumsuz uygunluk değerlendirme sonuçlarına ve talep edilmesi halinde olumlu sonuçlarına ilişkin bilgiyi sunar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 36 – (1) Bakanlık, Komisyon tarafından ilgili AB mevzuatı kapsamında oluşturulan gaz yakan cihazlar alanındaki onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına onaylanmış kuruluşların doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla katılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasaya Arz Edilen Cihaz ve Donanımın Piyasa Gözetimi ve Koruma Önlemleri

Piyasaya arz edilen cihaz ve donanımın piyasa gözetimi

MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki cihaz ve donanımların piyasa gözetimi ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini uygular.

Ulusal düzeyde risk taşıyan cihazlar veya donanımlara yönelik işlemler

MADDE 38 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki bir cihaz ya da donanımın insan sağlığı ve güvenliğine veya evcil hayvanlara veya malların korunmasına karşı bir risk teşkil ettiğine dair yeterli neden bulunması halinde, söz konusu cihaz ya da donanımı bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gerekleri kapsayacak şekilde bir değerlendirmeye tabi tutar. İlgili iktisadi işletmeci gerektiğinde Bakanlık ile işbirliği yapar.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada yer alan değerlendirme sonucunda cihaz ya da donanımın bu Yönetmelikte yer alan gereklere uygun olmadığını tespit etmesi durumunda, ivedilikle ilgili iktisadi işletmeciden riskin büyüklüğü ile orantılı olarak söz konusu cihazı ya da donanımı ilgili gereklere uygun hale getirmesi için tüm uygun düzeltici önlemleri almasını, makul bir süre içerisinde cihazı ya da donanımı piyasadan çekmesini veya geri çağırmasını talep eder.

(3) Bakanlık konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(4) İkinci fıkrada yer alan önlemler hakkında, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

(6) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bu Yönetmelik kapsamında yer alan tüm cihazlara ve donanımlara ilişkin her türlü uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(7) İlgili iktisadi işletmecinin ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici tedbiri almaması durumunda Bakanlık, cihazların ya da donanımların piyasada bulundurulmasının yasaklanması veya kısıtlanması veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için her türlü uygun geçici tedbiri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen bilgilendirme, özellikle uygunsuz cihaz ya da donanımın tanımlanması için gerekli olan ayrıntılı verileri, cihaz ya da donanımın menşeini, iddia edilen uygunsuzluğu ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ile niteliği yanında iktisadi işletmeci tarafından ileri sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık, özellikle cihaz ya da donanımın uygunsuzluğunun, aşağıda belirtilen hususların birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir:

a) Cihaz ya da donanımın, insan sağlığı veya güvenliği, evcil hayvanların veya mülkiyetin korunması ile ilgili gereklikleri karşılayamaması.

b) Uygunluk varsayımını içeren 15 inci maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler.

(9) Bakanlık, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili cihazın ya da donanımın uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(10) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir üye ülke veya Komisyon tarafından yedinci fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(11) Bakanlık, cihaz ya da donanım ile ilgili olarak bunların piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri

MADDE 39 – (1) 38 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen tedbire karşı üye ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse, Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

(2) Komisyon tarafından yapılan incelemede bir Üye Devlet tarafından alınan ulusal tedbirin haklı bir gerekçeye dayandığına hükmedilirse, Bakanlık, uygunsuz ekipman veya donanımın piyasadan çekilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alır ve konuya ilişkin Komisyonu bilgilendirir.

Mevzuata uygun cihaz veya donanımların risk arz etmesi durumu

MADDE 40 – (1) 38 inci maddenin birinci fıkrasına göre gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan veya evcil hayvan sağlığı ve güvenliğine veya mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiği tespit edilirse, Bakanlık, risk ile orantılı olacak şekilde, cihaz ya da donanım piyasaya arz edildiğinde söz konusu cihaz veya donanımın piyasadan çekilmesi veya makul bir süre içerisinde geri çağrılması şeklinde olmak üzere cihaz veya donanımın artık risk taşımaması için uygun olan her türlü tedbirin ilgili iktisadi işletmeci tarafından alınmasını talep eder.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bütün cihaz ya da donanımlara ilişkin uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, ikinci fıkrada belirtilen düzeltici tedbire ilişkin Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme mevcut bütün ayrıntıları, özellikle ilgili cihaz veya donanımların tanımlanması için gerekli olan veriyi, ürünün menşeini ve tedarik zincirini, riskin türü ile ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerir.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 41 – (1) 38 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bulgulardan birinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden bu uygunsuzluğu sona erdirmesini talep eder:

a) CE işaretinin 19 uncu maddeye ve “CE” İşareti Yönetmeliğine aykırı olarak iliştirilmesi.

b) CE işaretinin iliştirilmemiş olması.

c) Ek IV’te gösterilen ibarelerin iliştirilmemiş olması veya 20 nci maddeye aykırı olarak iliştirilmesi.

ç) Üretim kontrol aşamasına dâhil olan onaylanmış kuruluşa ait kimlik numarasının 19 uncu maddeye aykırı şekilde iliştirilmesi veya iliştirilmemesi.

d) AB uygunluk beyanının hazırlanmaması ya da doğru olarak hazırlanmaması.

e) AB uygunluk beyanının bir kopyasının donanımla birlikte bulunmaması.

f) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması.

g) 9 uncu maddenin altıncı fıkrasında veya 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerin olmaması, hatalı veya eksik olması.

ğ) 9 uncu veya 11 inci maddelerde belirtilen herhangi bir idari şartın yerine getirilmemesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzlukların devam etmesi halinde, Bakanlık piyasada bulunan cihaz ya da donanımın yasaklanması veya kısıtlanması veya cihaz ya da donanımın piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için uygun tüm tedbirleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komite işlemleri

MADDE 42 – (1) Bakanlık, Komisyon tarafından kurulan gaz yakan cihazlar ile ilgili komitenin çalışmalarına katılım sağlar.

İdari yaptırımlar

MADDE 43 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafından ihlal edilmesi durumunda, iktisadi işletmecilere yönelik 4703 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımları, etkili, orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygular.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik, 2009/142/EC sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran “Gaz Yakan Cihazlara İlişkin 09/03/2016 tarihli ve 2016/426/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan ve söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce piyasaya arz edilen cihazların piyasada bulundurulmasını veya hizmete sunulmasını engelleyemez.

(2) Bakanlık, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan ve söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce piyasaya arz edilen donanımların piyasada bulundurulmasını engelleyemez.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız