BKK 2018/11674 – Özet • İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık,…

 

 

BKK 2018/11674 – Özet

BKK 2018/11674 – Özet

• İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin %15 sınırının %50’ye çıkarılması,

• Bazı alkollü içkilere ilişkin ÖTV asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmesi,

• Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat listesinin belirlenmesi,

• Gayrimenkullerin ivaz karşılığında beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı ödenmesi gereken “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı 31/10/2018 tarihine kadar “binde 15” olarak belirlenmesi

• Teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutların 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranın %8’e düşürülmesi yönünde düzenleme yapıldı.

5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKKile,

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oranının belirlenmesi

— 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesi kapsamına giren ve sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizatların belirlenmesi

— Bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispetinin yeniden düzenlenmesi

— Bazı malların katma değer vergisi oranları yeniden tespit edilmesi

— Bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

I- Gelir Vergisi Kanunu’nda kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerde istisna sınırı artırımı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/16’ıncı maddesinde yer alan; işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin söz konusu ödemenin, doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere gelir vergisinden istisna tutulmasında ilişkin düzenlemedeki %15 sınırı %50’ye çıkarılmıştır.

II- Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 30’ncu maddesi kapsamında amortisman oranları faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir makina ve teçhizat listesi

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile VUK’ya eklenen Geçici 30’uncu maddesi aşağıdaki gibidir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir.

Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bu düzenleme kapsamında 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat BKK’na ekli listede belirlenmiştir. Söz konusu liste Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Ekli listede yer alan makina ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

III- 492 sayılı Kanuna göre alınan tapu harcı oranının indirilmesi

31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu madde aşağıdaki gibidir.

“20-a) yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Binde 20,”

Buna göre; gayrimenkullerin ivaz karşılığında beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı ödenmesi gereken “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı 31/10/2018 tarihine kadar “binde 15” olarak belirlenmiştir.

IV- Lüks konutlarda KDV Oranı İndirimi

Teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutların 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8’e düşürülmüştür.

Bakanlar Kurulu Kararı İçin TIKLAYINIZ