ÖTV Sirküleri /23 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/23 Konusu                : Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)…

 

 

ÖTV Sirküleri /23

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/23

Konusu                : Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında.

Tarihi                   : 3/4/2018

Sayısı                   : ÖTV-3/2018-1

İlgili Olduğu Madde : ÖTV Kanununun (5/2), (12/4) üncü maddeleri.

I- Giriş

ÖTV iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince hâlihazırda Gelir İdaresi Başkanlığı otomasyon sistemi üzerinden kağıt ortamında manuel olarak yapılan ve uzun zaman alan kontroller, vergi dairelerinin ve mükelleflerin kırtasiyecilikten kurtarılması, iade/mahsup işlemlerine hız kazandırılması, ÖTV iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)”nin hayata geçirilmesi uygun görülmüştür.

ÖTVİRA sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve hâlihazırda kağıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalar, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Buna göre, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde(1) ÖTV iade uygulamalarına ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak İnternet Vergi Dairesinde belirtilen belgelerin, iade talep eden mükellefler tarafından İnternet Vergi Dairesine, sözü edilen Tebliğde belirtilen süreler içinde ve elektronik ortamda yüklenmesi gerekmektedir.

 

Sistem tarafından yapılan kontrol ve analizler neticesinde oluşturulan “ÖTV İade Kontrol Raporu” vergi dairesi müdürlüklerinin erişimine sunulacak ve ilgili vergi daireleri bu kontrol raporunu da dikkate alarak iade işlemlerini tekemmül ettirecektir.

II- Kapsama Alınan ÖTV İade Türleri İtibariyle ÖTVİRA Uygulamasının Başlangıç Tarihi

ÖTVİRA uygulamasının başlangıç tarihleri iade hakkı doğuran işlem türleri itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ÖTV İade Hakkı Doğuran İşlem Türü

ÖTV Kanununun İlgili Maddesi

Uygulama Başlangıç Tarihi

2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri

12/4

01.05.2018

2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 2 nci maddesi kapsamındaki, (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı cetvelde yer alan malların imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri

12/4

01.05.2018

2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 3 üncü maddesi kapsamındaki, baz yağların ihracata konu edilmiş madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri

12/4

01.05.2018

2014/6881 sayılı Kararname eki Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki, aerosol üretiminde kullanılmış LPG teslimlerinden kaynaklı iade talepleri

12/4

01.07.2018

2013/5595 sayılı Kararname eki Kararın 3 üncü maddesi kapsamındaki, oto biodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinden kaynaklı iade talepleri

12/4

01.07.2018

ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki, ÖTV ödenerek satın alınan malların ihracat teslimlerinden kaynaklı iade talepleri

5/2

01.07.2018

İadenin ilgili olduğu vergilendirme döneminin, yukarıda belirtilen uygulama başlangıç tarihlerinden önceki dönemlere ait olması halinde de belirtilen tarihlerden sonra gerçekleştirilen iade taleplerinde İnternet Vergi Dairesinde belirtilen ilgili belgelerin elektronik ortamda ÖTVİRA sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

III- Elektronik Ortamda Gönderilecek Belgelere İlişkin Diğer Hususlar

a) Tüm listelerde yer alan fatura, gümrük beyannamesi gibi belgelerin tarih, seri, sıra ve tescil numarası gibi alanlarında kısaltma yapılmadan olduğu gibi girilmesi gerekmektedir.

b) Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında listelere ayrı ayrı girilecektir.

c) Fatura ve benzeri alış belgeleri listelerinin oluşturulmasında, iade işlemine konu malların (alış tarihleri ne olursa olsun) ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde imalatta kullanıldığı, ÖTV’ye tabi olan malların imalinde kullanılması halinde ise imal edilen ÖTV’ye tabi malın teslim edildiği (iade talebinde bulunulan) döneme ilişkin listeye bilgi girilmesi gerekmektedir.

ç) Elektronik ortamda alınan listeler ayrıca kâğıt ortamında aranılmayacaktır.

d) Elektronik ortamda nakden ya da mahsuben iade talebinde bulunan mükellefler, bu taleplerine bağlı olarak iade türlerine göre yüklemeleri gereken liste ve tabloları, İnternet Vergi Dairesi üzerinden onaylayarak göndereceklerdir. Bunun üzerine sistem tarafından “ÖTV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı” üretilecek olup, iade talebinde bulunan mükelleflerin, bu alındı ile iade talebine esas diğer belgeleri vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

e) ÖTV iade taleplerinin, elektronik ortamda gönderilenler de dâhil, iade için aranılan tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.

f) Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini, iade için gerekli belgeler ile sistem tarafından üretilen “ÖTV İadesi Kontrol Raporu” çerçevesinde değerlendirerek, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslara göre sonuçlandıracaktır.

g) Standart (3A) iade talep dilekçesinin ekinde yer alacak belgelerin doldurulması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile bu belgelerin formatlarına İnternet Vergi Dairesi üzerinden ulaşılması mümkündür.

IV- Kâğıt Ortamında İbrazı Zorunlu Olan Belgeler

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği gereğince iade talebinde bulunan mükellefler tarafından belge asılları ya da onaylı örneklerinin vergi dairesine ibrazının zorunlu olduğu durumlarda, iade talebinin bu belge asıllarının ya da onaylı örneklerinin vergi dairesine ibrazı ile geçerlilik kazanacağı ve bu belge içerikleri ile ilgili kontrollerin vergi dairesi tarafından önceden yapıldığı şekilde devam ettirileceği tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı