SGK Genelgesi 2018/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Tarih: 29/03/2018 Sayı : 351…

 

 

SGK Genelgesi 2018/12

SGK Genelgesi 2018/12

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı

Tarih: 29/03/2018

Sayı : 35158785-309-206.99-E. 1961584

Konu : Kamu Kurumu İşverenleri

GENELGE

2018-12

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 inci maddesinde, işyerinin, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 05/12/2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesine eklenen on birinci fıkrasında, ”Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyeri işverenleri tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı kamu kurum ve kuruluşu işverenine ait iş kolu kodu aynı olan ve birden fazla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü sınırları içindeki tüm işyeri dosyalarının birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine istihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal vermeyecek şekilde Kurumca izin verilebilir “ şeklinde düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

2018-5 sayılı “Kadroya geçirilecek alt işveren işçileri” başlıklı Genelgenin “2-İşyerlerinin Tescili” başlıklı bölümünde;

“Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya bu kurumlarca kurulan tüzel kişiliklerce; 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esaslar’ın 6 ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye ilişkin iş ve işlemlerin son tarihi 2/4/2018 olarak belirlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşları veya bu kurum ve kuruluşlarca kurulan tüzel kişiliklerin kadroya geçirmiş oldukları sigortalıların yapmış oldukları işlerle ilgili iş kolu kodu uygun mevcut işyeri dosyasının olması halinde, ayrıca yeni işyeri dosyası açılmayarak kadroya geçirilecek sigortalıların sosyal sigorta yükümlülükleri bu dosyalardan yerine getirilecektir.

Sigortalıları kadroya geçirecek kuramların, sigortalıların yapmış oldukları işlere uygun (aynı iş kolu kodunda) işyeri dosyalarının olmaması halinde, çalıştırılan işe uygun ayrı ayrı işyeri dosyası açılmak suretiyle yükümlülükler bu dosyalardan yerine getirilecektir. Bu işyerlerinin kapsama alınış nedeni “696 KHK” olarak kodlanacaktır.”

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde, işyeri işverenlerince iş yükünün azaltılması aynı zamanda 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kadroya geçirilecek işçilerin il müdürlükleri veya Türkiye genelinde açılacak bir işyeri dosyası üzerinden bildirilebilmesi açısından talepler Genel Müdürlüğümüze ulaşmaktadır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunda sigortalı çalıştırılan yerlerin her biri işyeri olarak tanımlanmış olmakla birlikte, Yönetmeliğin yukarıda açıklanan hükmü ile aynı işverene ait işyeri dosyalarının birleştirilebilmesi mümkün olduğundan, 696 sayılı KHK kapsamında tescil edilecek veya mevcut olan işyerlerine girişleri yapılacak olan kadroya geçirilecek işçileri için kamu kurumu işverenlerinin talep etmeleri koşulu ve diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla mahiyet kodu (1) olan işyeri dosyaları bakımından;

– Aynı ilde devamlı mahiyette işlem gören veya görecek iş kolu kodu aynı olan ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüm işyerlerinin birleştirilmek suretiyle il bazında iş kolu koduna göre ayrı ayrı işyeri tescil edilmesi,

– Devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan iş kolu kodu aynı olan birden fazla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü sınırları içindeki tüm işyeri dosyalarının iş kolu kodları dikkate alınarak ülke çapında birleştirilmesi,

– Kamu kurum ve kuruluşlarının 696 sayılı KHK gereğince kadroya geçirmiş oldukları sigortalıları yapmış oldukları işlerle ilgili iş kolu kodu uygun işyeri dosyalarının olması halinde ayrıca dosya tescil edilmeyeceğinden, kadroya geçirilecek olan işçiler için mevcut işyeri dosyalarından iş kolu kodu aynı olanların, işverenin isteklerine bağlı olarak il veya ülke çapında birleştirilmesi,

mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Kurum Başkanı