Türk Ürünlerinin Markalaşması 2018/3 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 24/5/2006 tarihl…

 

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

 

Türk Ürünlerinin Markalaşması 2018/3

17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30335 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

MADDE 1 – 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çalışma Grupları ve Sekretarya”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TURQUALITY® Çalışma Grubu TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarını yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin üçüncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Franchising sistemi ile faaliyete geçirilen toplam azami 100 mağaza için,

i) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,

ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına azami 400.000 TL olmak üzere”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) 11 inci maddede belirtilen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, şirketlerin 14 ve 15 inci maddeler çerçevesinde Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak destek ödemesi her hâlükârda Gelişim Yol Haritası Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – (1) Yurt içi tescili aynı şirket üzerine olan en fazla iki marka 10 ve/veya 11 inci maddeler kapsamına alınabilir.

(2) Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunulan markanın yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirket adına kayıtlı olması gerekir.

(3) Bir marka için; destek kapsamına alınan şirketle birlikte, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketler desteklenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – (1) Bakanlık adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan TURQUALITY® sertifikasını Bakanlıktan izin almadan kullananlar hakkında, 6769 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.