Gümrük Genel Tebliği Tahsilat İşlemleri Seri No: 2 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/1/201…

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)

Gümrük Genel Tebliği Tahsilat İşlemleri Seri No: 2

17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30335 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda, amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılır, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilir.

(4) Yükümlü tarafından borç durumunu gösteren belge talebinde bulunulması halinde bu talep, belge talebinin yapıldığı gümrük idaresince karşılanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.