Döviz Kazandırıcı Hizmet Destek 02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30320  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih: 31/01/2018 Karar No: 201…

 

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/8 Sayılı Kararı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Destek

02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30320 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih: 31/01/2018

Karar No: 2018/8

Konu: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 13/11/2017 tarihli ve E.120932 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 31/10/2017 tarihli ve 21 No’lu Toplantısının 4 üncü Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı 6 No’lu Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/05/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Bilişim Şirketi” ve “Yönetim Danışmanlığı Şirketi” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bilişim Şirketi: Yazılım ve/veya bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketi,

u) Yönetim Danışmanlığı Şirketi: Bakanlıkça belirlenen özel uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren danışmanlık şirketini,”

MADDE 2 – Aynı Karar’ın 18’inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (2) İşbirliği kuruluşlarının ticaret veya alım heyeti desteğinden yararlandırılabilmesi için program başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir. Bakanlıkça uygun görülen programlar destek kapsamına alınır.”

MADDE 3 – Aynı Karar’ın 26’ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.