Markalaşma Desteği 02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30320  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 31/01/2018 Karar No : 2018/6 Konu :…

 

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/6 Sayılı Kararı

Markalaşma Desteği

02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30320 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 31/01/2018

Karar No : 2018/6

Konu : Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 13/11/2017 tarihli ve E. 120930 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 31/10/2017 tarihli ve 21 No’lu Toplantısının 5 inci Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı 7 No’lu Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “2015/9 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın kabulüne, karar verilmiştir.

2015/9 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/05/2015 tarihli ve 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”ın 27’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.