Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı 09 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30296 Karar Sayısı : 2017/11106 Aday çırak ve çıraklar ile işl..

 

 

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11106

Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı

09 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30296

Karar Sayısı : 2017/11106

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan Devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki Kararın değiştirilmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 24/11/2017 tarihli ve 19997169 sayılı yazısı üzerine, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1– Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki 11/9/2017 tarihli ve 2017/10834 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az olamayacağına ilişkin süre ile ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere bir eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi                    Sayısı

20/10/2017          20/10/2017