193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici 82 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Karar Sayısı : 2017/11176 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ma…

 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar BKK 2017/11176

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici 82

01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30288

Karar Sayısı : 2017/11176

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2017 tarihli ve 151950 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11176 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin uzatılması ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranları ve özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Karar, 193 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunungeçici 3 üncü maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3– (1) 193 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre, 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

MADDE 4– (1) 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “300 $/ton” ibaresi “150 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5– (1) Bankalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili mevzuatı uyarınca oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi ve diğer sistemlerde kaydı olduğu tespit edilen veya il ve ilçe tarım müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile çiftçilik faaliyeti tevsik olunan çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15.000 (onbeşbin) Türk Lirasına kadar olan kredilerde KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamında KKDF kesintisi yapılmaksızın tekrar kredi kullanılabilmesi için anılan fıkra kapsamında kullanılan kredinin kapanmış olması gerekir.

MADDE 6– (1) 24/11/2016 tarihli ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan “40.000 TL’yi” ibareleri “46.000 TL’yi”, “70.000 TL’yi” ibaresi “80.000 TL’yi”,

b) (b) bendinde yer alan “100.000 TL’yi” ibaresi “114.000 TL’yi”, “50.000” TL’yi” ibareleri “57.000 TL’yi”, “80.000 TL’yi” ibaresi “91.000 TL’yi”,

c) (c) bendinde yer alan “100.000 TL’yi” ibaresi “114.000 TL’yi”,

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7– (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P. numaralı malın özel tüketim vergisi oranı ve asgari maktu vergi tutarı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 0 0,0500

MADDE 8– (1) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları hakkında, 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 9– (1) Bu Kararın 5 inci maddesi 1/1/2018 tarihinden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere aynı tarihte, diğer hükümleri 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10– (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.