7061 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Emrah AYGÜL
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
[email protected]

0.Giriş

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak ifade edilen “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile vergi kanunlarında yapılan değişikliklerden önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.

1.Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

a.Kurumlar Vergisi Oranı Arttı

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 10. madde ile kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır.

Dünya’da 202 ülke dikkate alınarak hesaplama yapıldığında, kurumlar vergisi oranlarının ortalaması, % 22,96 olarak hesap edilmektedir. Avrupa ise, %18,35 ile en düşük kurumlar vergisi oranı ortalamasına sahip bölgedir. Dünya’da Gayrisafi yurtiçi hasılaların ağırlığına göre bir ortalama alınırsa, oran %29,41 olmaktadır. Vergi cennetleri dışında en düşük kurumlar vergisi oranı %7,5 ile Özbekistan’dadır. En yüksek oran ise %55 ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne aittir. [1]

Türkiye’de %15 oranındaki kar dağıtım stopajı dikkate alındığında, değişiklik sonrası stopaj dâhil Şirket nezdinde ödenecek vergi oranı %33,7’ye çıkmaktadır.

b.2018 Yılındaki Teşvik Belgeli İmalat Sanayi Yatırımlarına İlişkin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Oranları (Katkı Oranı, Vergi İndirim Oranı vb.)  2017 Yılında Olduğu Gibi Yüksek Uygulanabilecek

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9. maddesinde yapılan düzenleme ile aynı Kanunun 32/A maddesine göre, 2017 yılında uygulandığı gibi 2018 takvim yılında da gerçekleştirilecek imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, uygulanabilecek yatırıma katkı oranları, vergi indirimi oranları ve yatırım dönemine ilişkin yatırıma katkı payı kısıtına ilişkin oranın Bakanlar Kurulunca daha yüksek uygulanabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanacaktır.

c.Kurumların Taşınmaz Satışındaki İstisna Oranı %75’ten %50’ye Düştü

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satışından doğan kazançlara ilişkin istisna düzenlenmesi bulunmaktadır. İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bu bentte belirtilen koşulların sağlanması halinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmekteydi. Yapılan değişiklikle, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. (Yürürlük: Yayım tarihinde)

d.Bankalara Tanınan Kurumlar Vergisi İstisnası Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine de Sağlanmıştır

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

Söz konusu düzenlemede yapılan değişiklik ile finansal kiralama ve finansman şirketleri de bankalar gibi istisnadan faydalanabileceklerdir. Yine maddede geçen kıymetlerin satışındaki %75’lik istisna oranı, taşınmazların (6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devraldığı finansal kiralama konusu taşınmazlar dâhil) satışından doğan kazançlarda %50, diğerlerinin satışından doğan kazançlarda %75 olarak yeniden belirlenmiştir. (Yürürlük: Oran indirimi yayım tarihinde, diğerleri 1.1.2018’de)

2.Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

a.2017 Yılı ve Sonrasına İlişkin Beyanlarda Kira Gelirlerinde Götürü Gider Oranı %25’ten %15’e Düştü

Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklikle kira gelirinin beyanında götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranında uygulanabilen götürü gider, %15’e düşürülmüştür. (Yürürlük: 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

Bu durumda, gerçek gider yönteminin cazibesi artmıştır. Bilindiği üzere Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

  • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
  • Gerçek Gider Yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

b.Gelir Vergisi Tarifesi Sebebiyle Ücretin Net Asgari Ücretin Altında Kalması Durumunda İşçiye Ödenecek İlave AGİ

Hizmet erbabının bir kısmının ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilave edilmiştir. Düzenleme ile bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL’ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanması amaçlanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 87. madde uyarınca, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralıkaylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (1.404,06 TL’nin) altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Gelir Vergisi Kanununun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Düzenlemenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur.

Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (Yürürlük: 1.9.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde)

3.Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

a.Dar Mükellefler Tarafından KDV Mükellefiyeti Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlere İlişkin KDV Sorumluluğu

Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesine eklenen düzenleme ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Madde ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer şekilde, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi amaçlanmaktadır.

Son dönemde internet üzerinden yurtiçinde bulunan ve katma değer vergisi mükellefi olmayanlara yurtdışından yapılan hizmet satışları ile ilgili olarak ortaya çıkan katma değer vergisinin tahakkuk, tahsil ve takibi amacıyla birtakım düzenlemeler getirme amacıyla yapılan bu değişiklik sonucunda yurt dışından bu hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişinin KDV mükellefi olarak addedileceği, bu konuda ayrıca ikincil mevzuatta bazı düzenlemeler yapılacağı, verginin tahakkuk ve tahsili açısından Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesiyle ilgili olarak bankalar üzerinden yapılan parasal hareketlerle ilgili birtakım sorumluluklar getirme yetkisinin kullanılacağı anlaşılmaktadır.[2]

(Yürürlük: Yayım tarihini izleyen aybaşı)

b.İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat Harcamalarında Yüklenilip Telafi Edilemeyen KDV’nin İadesi Uygulaması 2018 Yılında da Devam Edecek

KDV Kanununun geçici 37. maddesinde yapılan değişiklik ile  imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır.

c.Diğer Değişiklikler

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan değişiklik ile, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerinde tanınan KDV istisnasının kapsamı, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan devir ve teslimleri de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Yine yapılan değişiklikle bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi de istisna kapsamına alınmıştır. (Yürürlük: 01.01.2018)

Yine aynı maddeye eklenen aşağıdaki bent ile cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlar hakkında verilen roaming hizmetine ilişkin bedel KDV’den istisna edilmiştir.  (Yürürlük: Yayımlandığı ayı izleyen aybaşında)

“ç) Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması,”

4.Motorlu Taşıtlar Vergisinde Yapılan Değişiklikler

a.2017 Yılı ve Öncesinde Kayıt ve Tescil Edilen Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerlerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi 2018 Yılında 1.300 cc ve Aşağısı İçin %15 Üstü için %25 Oranında Artıyor

Yasaya eklenen ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan geçici 7. madde uyarınca 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. Tabloya göre bu araçlarda 2018 yılı MTV artış oranı 1300 cc ve altı araçlar için %15, 1300 cc üstü araçlar için ise %25 olarak hesap edilmektedir.

 (I/A) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78
1301 – 1600 cm³ e kadar 1.294 970 563 398 153
1601 – 1800 cm³ e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249
1801 – 2000 cm³ e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383
2001 – 2500 cm³ e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579
2501 – 3000 cm³ e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808
3001 – 3500 cm³ e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138
3501 – 4000 cm³ e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629
4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilecektir. (Yürürlük: 01.01.2018)

b.2018 Yılı ve Sonrasında Kayıt ve Tescil Edilen Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerlerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi Taşıt Değeri Dikkate Alınarak Vergilendirilecek

Kanunun 24. maddesinde yapılan ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklik ile 2018 yılı ve sonrasında kayıt ve tescil edilen “otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” nin motorlu taşıtlar vergisinin hesaplaması aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır. Bu tabloya göre 2017 yılına göre MTV artış oranı, 1300 cc ve altı taşıtların değerine[3] göre %15 ila %38 aralığındadır. 1301-1600 cc’ye  kadar taşıtlarda ise, taşıtların değerine göre %25 ila %50 aralığındadır.

otor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 40.000’i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 2 817 570 319 242 86
70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94
1301 – 1600 cm³ e kadar 40.000’i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 5 1.423 1.067 619 437 168
70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183
1601 – 1800 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274
100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299
1801 – 2000 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421
100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459
2001 – 2500 cm³ e kadar 125.000’i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637
125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695
2501 – 3000 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888
250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969
3001 – 3500 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251
250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365
3501 – 4000 cm³ e kadar 400.000’i aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792
400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955
4001 cm³ ve yukarısı 475.000’i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512
475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınacaktır.

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. (Yürürlük: 01.01.2018)

5.6183 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler (Ödeme Emri-İhtiyati Haciz vb. İlişkin Süreler Uzadı)

6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük:1.1.2018)

Buna göre süresi 7 günden 15 güne çıkan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

Madde 15 “İhtiyati hacze itiraz”: Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.

Madde 55 “Ödeme emri”: Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

Madde 56 “Teminatlı alacaklarda takip”: Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 15 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir.

Madde 58 “Ödeme emrine itiraz”: Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir.

Borcun tamamına bu madde gereğince vakı itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.

Madde 60 “Mal bildiriminde bulunmayanlar”: Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 15 günlükmüddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 15 günlük müddetin bitmesini müteakip tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilir.

6.Diğer Değişiklikler

– Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 23. madde ile takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınacaktır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacaktır. Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de bu hükümlere göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanacaktır.

– Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması sürecinde ödenmesi gereken başvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmıştır. 2017 yılında başvuru harcı 56.979,40 TL, yenileme harcı 45.583,30 TL olarak uygulanmaktaydı.(Yürürlük: Yayım tarihinde)

– Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi oranı %10’dan %20’ye çıkarılmıştır. (Yürürlük:  Yayımlandığı ayı izleyen aybaşında)

– Özel Tüketim Vergisi Kanununun III Sayılı Listesine yapılan ilaveler ile

*“Meyveli Gazozlar”

*“2202.10.00.00.19 GTİP No.lu Diğerleri” isimli mal grubu (Yalnız ambalajlanmış olan ve/veya toptan teslime konu edilen mallar) (limonatanın yanı sıra doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyvalı gazlı içecekler hariç)” Alkolsüz biralar

*“Makaron” ÖTV’ye tabi hale gelmiştir. (Yürürlük: Makaron için yayım tarihinde diğerleri için 1.1.2018’de)

– Gider Vergileri Kanununun 39. maddesinde yapılan değişiklikle elektronik haberleşme hizmetlerinde her hizmete yönelik olarak farklı belirlenmiş olan özel iletişim vergisi oranı, cep telefonu, sabit telefon görüşmeleri ve internet hizmetleri için %7,5 olarak yeniden belirlenmiştir. (Yürürlük:1.1.2018)

[1] https://taxfoundation.org/corporate-income-tax-rates-around-the-world-2017/

[2] Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Muhalefet Şerhleri bölümü

[3] Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder. (Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen tanım)