Ulusal Meslek Standartları Tebliği 2017/17 01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30227 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MAD..

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/17)

 

Ulusal Meslek Standartları Tebliği 2017/17

01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30227 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Psikolojik Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Okul Psikolojik Danışmanı (Seviye 7) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Kariyer Psikolojik Danışmanı (Seviye 7) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ekleri görmek için tıklayınız