Binalarda Enerji Performansı Hesaplama 01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30227 (Mükerrer) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MAD..

 

 

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (No: MHG/2017-26)

Binalarda Enerji Performansı Hesaplama

01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30227 (Mükerrer)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında, binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, konut, ofis, eğitim, sağlık, otel, alışveriş ve ticaret merkezleri gibi mevcut ve yeni binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilen bina enerji performansı hesaplama yönteminin yayımlanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Yönetmelik: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğini,

c) Ulusal hesaplama yöntemi: Binanın enerji tüketimine etki eden bütün parametrelerin, binanın enerji performansına etkisini hesaplayan yöntemi,

ifade eder.

Binalarda enerji performansının hesaplanması

MADDE 4 – (1) Binalarda enerji performansının hesaplanmasında bu Tebliğin ekinde yer alan hesaplama yöntemi uygulanır.

(2) Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi, bu Tebliğin ekinde yer alan formatta ve muhteviyatta düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız