İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler Mevzuat No :7253013 Kabul Tarihi : 24.11.2020 Kurum : Türkiye İş Kurumu Amaç Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların a…

 

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

 

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler

Mevzuat No :7253013

Kabul Tarihi : 24.11.2020

Kurum : Türkiye İş Kurumu

Amaç

Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında işsizlik ödeneği alırken işe girenler için yapılacak uzun vadeli sigorta primi desteği uygulamasına ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneğinden yararlanırken, işsizlik ödeneğine esas alınan işten ayrılma tarihini takip eden 90 gün içerisinde 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak 4447 sayılı Kanun kapsamında en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4447 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) İŞKUR: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

b) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

c) Fon: İşsizlik Sigortası Fonunu,

ç) Hak Sahibi: 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin ödenmesi için gerekli şartları taşıyan kişiyi,

d) Prim Desteği: 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında işsizlik ödeneği alırken işe girenler için işe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadar yapılacak olan uzun vadeli sigorta primini,

ifade eder.

Başvuru esasları

Madde 5- (1) Prim desteği başvurusu SGK tarafından belirlenecek yönteme göre hak sahibince SGK’ya yapılır.

Hak kazanma şartları

Madde 6- (1) Sigortalı işçiler;

a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan şartları sağlayarak işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak,

b) Yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanılan fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmek,

b) İşe girdiği tarihten itibaren en az 12 ay süreyle 4447 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışmak,

c) Prim desteği için SGK’ya talepte bulunmak,

koşullarını birlikte taşımaları halinde prim desteğine hak kazanırlar.

(2) 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren 12 aylık süre dolmadan yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(3) “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sadece aynı özel sektör işyerinde sağlanması zorunlu değildir. Ara verilmeden tekrar işe başlatılmış olmak kaydıyla farklı özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da bu şartın sağlanmasında esas alınır. Çalışmanın özel sektör işyerinde olup olmadığı SGK tarafından belirlenir.

(4) “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde SGK kayıtları esas alınır ve söz konusu dönemde 360 gün süreyle işsizlik sigortası prim bildirimi yapılmış olması gerekir. Ancak, ay içerisinde “01 -İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süreler ile ara verilmeden çalışılmasına rağmen işten çıkış-işe giriş nedenleriyle ay içinde 30 günden az prim bildiren süreler “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde kesinti sayılmaz.

Örnek: Sigortalı A; 10 Ocak 2020 tarihinde işten çıkarak 6 ay süreyle işsizlik ödeneğine hak kazanmış, 5 Nisan 2020 tarihinde işe başlamış, 11 Eylül 2020 ila 10 Ekim 2020 tarih aralığında “İstirahat” nedeniyle adına prim bildiriminde bulunulmamış ve 10 Mayıs 2021 tarihinde 4447/ek 7 nci madde kapsamındaki prim desteğinden yararlanma talebinde bulunmuştur. İlgilinin 5 Nisan 2020 tarihi ile 5 Nisan 2021 tarih aralığındaki 12 aylık dönemde 30 günlük “İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süre kesinti sayılmayacak 330 gün prim bildirimi yapılmış olsa da “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartını sağladığı kabul edilecektir.

Aynı sigortalının 27 Şubat 2021 tarihinde işten çıkarak 28 Şubat 2021 tarihinde farklı bir işyerinde ara vermeden çalışmaya başladığı varsayıldığında Şubat ayında 28 gün prim bildirimi yapılmış olacak, bu durumda aynı sigortalı için 5 Nisan 2020 tarihi ile 5 Nisan 2021 tarih aralığındaki 12 aylık dönemde 30 günlük “İstirahat” ve 2 günlük de Şubat ayındaki işten çıkış-işe giriş nedenleriyle olmak üzere toplamda 32 günlük prim bildirilmeyen süre kesinti sayılmayacak ve toplamd a 328 gün olsa da “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartı sağlanmış olacaktır.

(5) Prim desteğinin sağlanmasında; sadece “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlandığı işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işe girişler esas alınır, işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün geçtikten sonraki işe girişler esas alınmaz.

(6) Prim desteğinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır.

Prim desteği ödemesi

Madde 7- (1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı sayılanlar için geçerli olan uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisseleri, İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödenir.

(2) Prim desteğine esas gün sayısı, fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadardır.

(3) Ödemeler; SGK’nın Fona aktaracağı işsizlik sigortası prim gelirlerinden mahsup edilmek suretiyle yapılır.

İşbirliği ve koordinasyon

Madde 8- (1) Prim desteğine ilişkin iş ve işlemler, SGK ve İŞKUR işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülür.

(2) Prim desteği işlemleri için İŞKUR işsizlik ödeneği ödeme dönemlerine ilişkin verileri web servisi aracılığıyla SGK ile paylaşır.

(3) SGK, yapılan başvuruya müteakip İŞKUR’dan işsizlik ödeneği ödeme dönemlerine ilişkin verileri sorgular. 12 aylık kesintisiz çalışmış olma şartına ilişkin gerekli kontrolleri SGK kendi kayıtları üzerinden yapar ve bu Usul ve Esaslar kapsamında hak kazanma şartlarını sağlayan sigortalılar adına işsizlik ödeneğinin ödendiği dönem için hizmet kaydı oluşturur.

(4) Hizmet kaydının oluşturulduğu döneme ilişkin primler hizmet kayıt işleminin yapıldığı tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk ettirilir ve SGK tarafından Fona ilk aktarılacak işsizlik sigortası primlerinden mahsup edilir. Bu kapsamda yapılan işlemlere ilişkin veriler İŞKUR ile paylaşılır.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu Usul ve Esaslar, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu Usul ve Esaslar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü tarafından yürütülür.