Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması 3081 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 Karar Sayısı: 3081 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununu…

 

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

 

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması 3081

14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31274

Karar Sayısı: 3081

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci, 167 nci ve 237 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 21 inci maddesinin başlığı “Demiryolu ve havayolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir.”

MADDE 2– Aynı Kararın 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ancak, ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, izin süresi içerisinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir. Bu durumda, rejim ihlali halinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur.”

MADDE 3– Aynı Kararın 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan kuramların asli görevleri ile Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve imzalanmış sözleşme veya proje kapsamında olduğu ilgili makam tarafından bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onaranlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.”

MADDE 4– Aynı Kararın 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları, tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi ”

MADDE 5– Aynı Kararın 131 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “%4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31/12/2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.”

MADDE 7– Aynı Kararın eki EK-l sayılı listenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KİŞİSEL EŞYA VE SPORTİF AMAÇLA GEÇİCİ İTHAL EDİLEN EŞYAYA İLİŞKİN

LİSTE”

MADDE 8– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
7/10/2009 27369
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
13/7/2010 27640
8/4/2011 27899
20/8/2011 28031
11/1/2012 28170
8/3/2012 28227
8/11/2013 28815
18/8/2014 29092
18/10/2014 29149
25/7/2015 29425
13/10/2015 29501
9/1/2016 29588
1/9/2016 29818
31/12/2016 29935 (2. Mükerrer)
11/4/2018 30388
15/5/2019 30775
25/7/2019 30842