sgk ile ilgili görsel sonucu

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 41481264-207.02-E.4542550

Tarih: 21/03/2019

Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret, prim desteği

GENELGE

2019/7

1- Genel Açıklamalar

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen prim desteğinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 22/6/2018 tarihli ve 2018-22 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

22/2/2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine, son fıkrasından önce gelmek üzere ondördüncü fıkra olarak “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez. ” fıkrası eklenmiştir.

Anılan fıkra hükümleri 1/2/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinin Ondördüncü Fıkrasında Öngörülen Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için;

Sigortalı yönünden;

a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

a) Özel sektör işvereni olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden ücret ve prim desteğinden yararlanılmasında;

– 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

– 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

– İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

dışındaki diğer şartların, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen prim desteğinde aranılan şartlarla aynı olması ve bu hususlara ilişkin 2018-22 sayılı Genelgede gerekli açıklamaların yapılmış olması nedeniyle, bu Genelgede ayrıca açıklama yapılmayacak olup, diğer hususlarda 2018-22 sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar geçerli olacaktır.

2-1-Sigortalının 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Buna karşın, 31/1/2019 tarihi ve öncesinde işe alınan sigortalılar ile 1/5/2019 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ücret desteğinden yararlanılması mümkün olmamakla birlikte, bu sigortalılar için 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen şartların sağlanması kaydıyla, ücret desteği hariç olmak üzere yalnızca prim desteğinden yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

2-2-Kuruma 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden, 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirim yapılan 1,4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55 nolu belge türlerinde kayıtlı sigortalılar ( (0) gün (0) kazançlılar dahil) dikkate alınacaktır.

Örnek 1: (A) Ltd. Şti. işyerince, 4/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalının, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteği kapsamında olduğu, 2018 yılında Kuruma yapılan bildirimlerin sırasıyla;

2018/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında …………. Bildirim yok

2018/Mayıs ve Haziran aylarında ……………….(1) nolu belge türü ile (10) sigortalı,

(2) nolu belge türü ile (2) sigortalı,

(29) nolu belge türü ile (1) sigortalı,

2018/Temmuz, Ağustos, …………………………….(1) nolu belge türü ile (13) sigortalı,

Eylül, Ekim aylarında ………………………………..(2) nolu belge türü ile (1) sigortalı,

(29) nolu belge türü ile (3) sigortalı,

2018/Kasım ve Aralık aylarında ………………….(1) nolu belge türü ile (11) sigortalı,

(2) nolu belge türü ile (1) sigortalı,

(29) nolu belge türü ile (3) sigortalı,

olduğu varsayıldığında; 2018 yılı için uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak (1) ve (29) nolu belge türleri dikkate alınarak en az bildirim yapılan ay Mayıs/Haziran ayı olup, bildirim yapılan sigortalı sayısı toplamının (11) olması nedeniyle, bu sigortalıdan dolayı, bahse konu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için toplamda (12) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, ücret ve prim desteğinden yararlanılacak ayda/dönemde bildirim yapılan toplam sigortalı sayısı hesabında ise 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Diğer taraftan, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında şartlara haiz birden fazla sigortalının işe alınmış olması halinde, bu sigortalılar için ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, bu sigortalıların tamamının 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

Örnek 2: (1) nolu örnekteki işyerinin, 11/4/2019 tarihinde başka bir sigortalıyı işe alması halinde, her iki sigortalıdan dolayı ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, bu işyerinde toplamda (13) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmekte olup, (12) sigortalının çalıştırıldığı aylarda kapsama giren (2) sigortalıdan yalnızca birinden dolayı ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

Buna karşın, 2019 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde 2018 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ya da 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerleri hakkında ücret ve prim desteği uygulanmayacak olup, bu işyerlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, ücret desteği hariç olmak üzere yalnızca prim desteğinden 2018-22 sayılı Genelgede açıklandığı şekilde yararlanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek 3: (B) Ltd. Şti. işyerinin 25/2/2019 tarihinde tescil edildiği, 25/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen prim desteği kapsamında olduğu varsayıldığında, işyerinin 2019 yılında tescil edilmiş olması nedeniyle ücret ve prim desteğinden yararlanması mümkün bulunmamakla birlikte, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan 2019/Şubat ayını takip eden üçüncü aya ilişkin (2019/Mayıs) bildirimlerden başlayacak şekilde, 2018-22 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, ilgili ayda/dönemde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki belgelerde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan ayda/dönemde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay/dönem içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde ya da işverenlerce aynı sigortalı hakkında aynı aya ilişkin birden fazla belge türü ile bildirim yapılabildiğinden, bu sigortalılar için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılması sırasında, 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aya/döneme ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK/İşveren Sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla belirlenen sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

2-3- İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda, işverenlerin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin;

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15-Toplu işçi çıkarma,

17-İşyerinin kapanması,

19 – Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22-Diğer nedenler,

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile

fesih,

34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih, nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir. www.alomaliye.com 

Diğer taraftan, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların iş sözleşmelerinin “16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı iş verene ait diğer iş yerine nakli” nedeniyle feshedilmesi halinde, ücret desteği ve prim desteğinden yararlanmak için sigortalının çalıştırılması gereken işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık sürenin aynı işverene ait nakil olunan iş yerinde tamamlanması gerekmektedir.

Bu bağlamda, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin Kuruma olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 4: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 6/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanıldığı, ancak bu sigortalının iş sözleşmesinin 5/12/2019 tarihinde işverence haklı sebep gösterilmeksizin feshedildiği varsayıldığında, bu sigortalı için yararlanılan ücret ve prim desteği geri alınacaktır.

Ancak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalının, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018 yılında işyerinden Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması kaydıyla, prim desteği hariç olmak üzere yalnızca ücret desteği geri alınacaktır.

Örnek 5: (4) nolu örnekteki sigortalının, iş yerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması halinde, bu sigortalı için 2019/ Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yararlanılan prim desteği tutarları geri alınmayacaktır.

Bununla birlikte, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlanıldıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen ve yararlanılan ücret desteği ile birlikte prim desteğinin geri alınması gereken durumlarda, işverenlerce sonradan iş sözleşmelerinin feshinin bu nedenler dışında olduğu gerekçesiyle itiraz edilmesi halinde, bu nitelikteki itirazlar, Kurumumuz denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak incelemeler sonucuna göre değerlendirilmek suretiyle işleme alınacaktır.

3- Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alman sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dahil olmak üzere üç (3) aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır.

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamına giren ve 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan;

– 2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,

– 2019/Mart ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,

– 2019/Nisan ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran,

aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

Örnek 6: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 18/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Şubat, Mart ve Nisan ayları için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır.

Diğer taraftan, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara ilişkin üç aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılmasını müteakip, bu sigortalıların ilave sigortalı şartı yönünden 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2018 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları halinde,

– İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 aylık süreden kalan süre kadar,

– İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 12 aylık süreden kalan süre kadar,

prim desteğinden yararlanılması da mümkün bulunmaktadır.

Örnek 7: (6) nolu örnekteki işyerinde 18/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalının 28 yaşında kadın sigortalı olduğu varsayıldığında, bu sigortalının işyerinin 2018 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla, ücret ve prim desteğinden yararlanılan üç (3) aylık süreye ilave olarak, kalan onbeş (15) aylık süre için yalnızca prim desteğinden de yararlanılabilecektir. https://goo.gl/RkqgJX

4- İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Ücret ve Prim Desteği Tutarları

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek 8: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 11/2/2019 tarihinde işe alman sigortalı için, 2019/Şubat ayında (18) günlük bildirimde bulunulacağından, bahse konu aya ilişkin olarak bu sigortalı için 18 x 67,36 TL= 1.212,48 TL Tik tutar kadar ücret desteğinden yararlanılacaktır.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen prim desteğinden ise 2018-22 sayılı Genelgede belirtildiği üzere, işyerinin;

– İmalat veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

– Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

tutarında prim desteğinden yararlanılacaktır.

Örnek 9: (8) nolu örnekteki işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdiği ve 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan sigortalının (18) günlük SPEK tutarının 3.000 TL olduğu varsayıldığında,

85,28 x 18=1.535,04 TL’ye kadar olan sigorta primleri ile işsizlik sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağından,

1.212,48 TL Tik ücret desteğinin yanı sıra, 3.000 TL x %37,5= 1.125 TL’lik sigorta primi ile işsizlik sigortası primi de prim desteği olarak Fondan karşılanacaktır.

Dolayısıyla, bu sigortalı için ücret ve prim desteği olarak toplamda 2.337,48 TL’lik tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

5- İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Ücret Desteğinin İşverenin Kuruma Olan Borçlarına Mahsubu

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca, yararlanılan ücret desteği tutarları işverenin Kurumumuza olan borçlarına mahsup edilecek, kalan tutarın bulunması halinde, bu tutarlar işverene iade edilmeyerek, yararlanılan ücret desteği tutarları tamamlanana kadar, işverenin bahse konu borçlarına mahsubuna devam edilecektir.

İşverenlerin ücret desteğinden yararlanmasını müteakip, işyeri dosyasının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılarak iz işlemlerinin yapılmış olması ve Kurumumuzca tescil edilmiş başkaca işyeri dosyası ile mahsup yapılacak başkaca herhangi bir borcunun bulunmaması halinde de, anılan fıkra hükmü gereğince yararlanılan ücret desteği tutarları işverenlere iade edilmeyerek iptal edilecektir.

Diğer taraftan, ilgili aya/döneme ilişkin yararlanılan ücret desteği tutarlarının cari aylara ilişkin prim borçlarına mahsubu, asgari ücret desteklerinde olduğu gibi takip eden aya/döneme ilişkin bildirimlerden başlayacak şekilde yapılacaktır.

Örnek 10: (D) A.Ş. işyerinin 2019/Mart ayma ilişkin olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlandığı varsayıldığında, yararlanılan ücret desteği tutarları 2019/Nisan ayma ilişkin bildirimlerden başlayacak şekilde cari ay prim borçlarına mahsup edilecektir.

Asıl işverenin hak ettiği ücret desteği asıl işverenin borcu olmaması durumunda alt işverenin kurumumuza olan borcuna mahsup edilebilecektir.

6- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı asıl ve alt işverenlerce söz konusu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

– Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Asıl işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının, yalnızca asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak; her bir alt işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının ise yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak, her biri ayrı ayrı olarak 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları,

Ayrıca, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan diğer şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

7- 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında On Gün ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde on (10) gün ve üzerinden sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılığı işyerleri 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden, bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar dahilinde yararlanacak olup, prim desteği yönünden destek tutarı, diğer sektör işverenleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

8- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi ve Diğer Hususlar

8-1- İşyerinde fiilen çalışmamasına rağmen, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe giriş bildirimleri yapılarak, her bir sigortalı için üçer aylık sürelerde ücret desteğinden yararlandığı anlaşılan işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi kapsamında prim teşvik, destek ve indirimlerden bir ay/biryıl yasaklama yapılacak olmakla birlikte, üç aylık süreler için yararlanılan ve Kurumumuza olan borçlara mahsup edilen ücret desteği tutarlarının tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

8-2- 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteği kapsamında olmasına rağmen, ücret ve prim desteğinden yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 2018-17 sayılı Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda, geriye yönelik ücret ve prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

8-3– 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteği kapsamına giren sigortalılar, 2018-22 sayılı Genelgede belirtilen usulde “e-Sgk/lşveren/lşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranları vasıtasıyla sisteme tanımlanacaktır.

Söz konusu tanımlama sırasında 7166 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde eklenen ondördüncü fıkra kapsamında sağlanacak ücret desteğinden yararlanmak istemeyen işveren tarafından “Ücret Desteğinden Yararlanmak İstemiyorum” butonunun işaretlenmesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla ücret desteği hariç yalnızca prim teşvikinden yararlanılması mümkün olabilecektir.

8-4- 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, ücret ve prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, üç aylık süreler aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

8-5– 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında

öngörülen ücret ve prim desteğinden yersiz yararlandığı anlaşılan işverenlerden, yersiz yararlanılan prim desteği ile işyeri borçlarına mahsup edilen ücret desteği tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

8- 6- 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında

öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

9- Yürürlük

Bu Genelge hükümleri 1/2/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

(Kaynak:alomaliye.com)

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19 UNCU MADDESİ UYARINCA ÜCRET, PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN 21.03.2019 TARİHLİ VE 2019/7 SAYILI GENELGE