Milli Emlak Genel Tebliği 388 07 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30471 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî…

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 388)

Milli Emlak Genel Tebliği 388

07 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30471

Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nin açıklama kısmının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sorunun çözümü ile ilgili olarak, Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalmaları nedeniyle Hazine adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların zilyetlik durumu araştırıldıktan sonra hak sahiplerine bedelli devrine ilişkin işlemlerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “1-Başvuru” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hak sahiplerinin örneği bu Tebliğe ekli dilekçe (Ek:1) ile kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde devrini istedikleri taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvurmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “2-Hak Sahipliği” başlıklı bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Devir Şartları

3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için;

a) Hak sahiplerinin süresi içinde başvuruda bulunmuş olması,

b) Devri istenen taşınmaz malın 14.11.1999 tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile tescil harici bırakılan Devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerden olması,

c) Taşınmaz malın, 1958 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilen sınırları da dahil olmak üzere, Havza-i Fahmiye sınırları içinde olması,

d) Taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde sayılan yerlerden olmaması,

e) Devir talebinde bulunanların; tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da akdi halefleri olması,

gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “3. Devir Konusu Yapılacak Taşınmaz Malların Miktarları” başlıklı bölümünün birinci paragrafının birinci cümlesi ile üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedelli devir konusu yapılacak yerlerin miktarı konusunda da sınırlama getirilmiştir.”

“Bu nedenle, hak sahiplerine sulu arazide 40 ve kuru arazide 100 dönümden fazla taşınmaz mal devre konu edilmeyecektir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “4. Devir Konusu Yapılmayacak Taşınmaz Mallar” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devir konusu yapılmayacak taşınmaz mallar 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde belirtilmiştir.”

MADDE 6 –Aynı Tebliğin “5 Devir Bedeli” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “zilyetlerine veya bunların kanuni veya akdi haleflerine” ibaresi “hak sahiplerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin “6. Devir Bedelinin Ödenmesi” başlıklı bölümünün başlığı “6. Devir Bedelinin Ödenmesi ve Ecrimisil” olarak, birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Taşınmaz mallar için belirlenen devir bedeli, peşin ya da taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmesi durumunda, bedelin dörtte biri idarenin devir kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde, kalanı ise en çok yirmi dört ayda ve dört eşit taksitle ve kanuni faizleri ile birlikte ödenir.”

“Hak sahibi olan kullanıcılardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilir, satış bedelinden fazlası iade edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin “7. İfraz İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre;” ibaresi “3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre;” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin “8. Devir ve Tescil İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “kanunî faizleri, vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderler” ibaresi “kanunî faizleri ile varsa diğer giderler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin “9. Devir Bedellerinin Ödenmemesi” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Peşin ödemelerde, bedelin tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

b) Taksitle ödemelerde, bedelin dörtte birinin tebligatı izleyen otuz gün içinde yatırılması gerekmektedir.

Taksit bedellerinin belirlenen sürede ödenmemesi halinde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle geçmiş dönemlere ait taksit tutarları son taksit süresi sonuna kadar tahsil edilir.

Son taksit süresi sonuna kadar herhangi bir sebeple ödenmemiş taksit bedeli ile buna ilişkin faizin bulunması halinde hak sahipliği ortadan kalkar ve tahsil edilen bedeller ilgilisine faizsiz olarak ödenir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin “11. Kanunların Uygulanması Yetkisi” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “3303 ve 4479 sayılı Kanunlarla ilgili” ibaresi “Bu Tebliğ kapsamında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin Ek-1’innde yer alan dilekçenin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“…………..…. ili, ……….…… ilçesi, ……………….. köyü/mahallesinde bulunan ve tapunun, …….…. ada ve ………….. parsel numarasında ………………….. m² yüzölçümlü olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedeli karşılığında almak istiyorum.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci paragrafında yer alan “1/4’ü” ibaresi “dörtte biri” olarak değiştirilmiştir.

“…………..…… ili, ………………… ilçesi, ……………………. köyü/mahallesinde, bulunan ve tapunun …………… ada ve …………….. parsel numarasında ……………….. m² yüzölçümlü olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedeli karşılığında almak için başvuruda bulundum/bulunduk.”

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütülür.