Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 63107535-010.06.02-[115708-184]-5…

 

 

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 63107535-010.06.02-[115708-184]-5374

Tarih: 6 / 7 / 2018

Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

GENELGE

Sıra No:10

25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 4/7/2018 tarihli ve 27998389.010.06.02/5278 sayılı 8 Sıra No’lu Genelge ile 1/7/2018-31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,11794) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,8461) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,037402) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/7/2018 tarihinden itibaren sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına” ibaresi, “İçişleri Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/7/2018 tarihinden itibaren unvanlar itibariyle geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli’nde gösterilmiştir.

Buna göre;

a) İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/7/2018 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için söz konusu Cetvelde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarında, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tam zamanlı veya aynı maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin 1/7/2018 tarihinden sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise, görev yaptıkları unvanda Devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında 2018 yılının ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Haziran ayındaki sözleşme ücretinin %8,65 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecektir.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir. https://goo.gl/RkqgJX

d) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere, sözleşmelerinin 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2018-31/12/2018 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2018 tarihi itibarıyla geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31’i ve bu Genelgenin üçüncü maddesinde belirtilen ek ödemenin 17/31’i tutarında ödeme yapılacaktır.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünde yer alan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme”nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere; 2018 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4- 2018 yılında çalıştırılmış olanlardan 2019 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2018 tarihi itibarıyla işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2019 yılına ilişkin aylık net ücretleri Ocak/2019’da belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2019 yılı Ocak ayında sözleşme düzenlenecektir.

5- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

6- Anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu

———–a

maddesi kapsamında mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

EK:

1 – (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli

2 – (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli

(1) SAYILI CETVEL

01/07/2018 – 31/12/2018 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

UNVAN SINIF DERECE 657 SAYILI KANUNA GÖ RE NET AYLIK TUTARI KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI TAM

ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜC RET TAVANI

Avukat AH 1/1 3.121,09 1.560,55 3.901,36
Mimar TH 1/1 3.376,45 1.688,23 4.220,56
Mühendis TH 1/1 3.376,45 1.688,23 4.220,56
Veteriner SH 1/1 3.164,54 1.582,27 3.955,68
Şehir Plancısı TH 1/1 3.376,45   4.220,56
Fizikçi TH 1/1 3.083,52   3.854,40
Kimyager TH 1/1 3.083,52   3.854,40
İstatistikçi TH 1/1 3.083,52   3.854,40
Jeolog TH 1/1 3.083,52   3.854,40
Arkeolog TH 1/1 3.016,88   3.771,10
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 2.680,93   3.351,16
T ekniker TH 1/1 2.679,36   3.349,20
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 2.680,93   3.351,16
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 2.680,93   3.351,16
T eknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.158,30   2.697,88
T eknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.158,30   2.697,88
T eknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 2.667,11   3.333,89
Hidrobiyolog TH 1/1 2.685,93   3.357,41
Hidrolog TH 1/1 3.083,52   3.854,40
Jeofizikçi TH 1/1 3.083,52   3.854,40
Jeomorfolog TH 1/1 3.083,52   3.854,40
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.158,30   2.697,88
Matematikçi TH 1/1 3.083,52   3.854,40
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.158,30   2.697,88
Pilot TH 1/1 2.685,93   3.357,41
T opograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.158,30   2.697,88
Sanat T arihçisi TH 1/1 2.680,93   3.351,16
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 2.685,93   3.357,41
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 2.685,93   3.357,41
Hukuk Müşaviri GİH 1/1 3.847,17   4.808,96
Mütercim GİH 1/1 2.206,50   2.758,13
T ercüman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.081,65   2.602,06
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.065,89   2.582,36
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.040,90   2.551,13
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.065,89   2.582,36
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.040,90   2.551,13
Çocuk Eğitimcisi(Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 2.135,15   2.668,94
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 2.135,15   2.668,94
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4/1 2.032,16   2.540,20
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 4/1 2.019,66   2.524,58
Sosyolog TH 1/1 2.685,93   3.357,41
Uzman T abip SH 1/1 3.617,55   4.521,94
T abip SH 1/1 3.215,78   4.019,73
Diş T abibi SH 1/1 2.931,58   3.664,48
Psikolog SH 1/1 2.696,89   3.371,11
Biyolog SH 1/1 2.655,45   3.319,31
Bakteriyolog SH 1/1 2.696,89   3.371,11
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 2.696,89   3.371,11
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 2.696,89   3.371,11
Sağlık T eknikeri SH 1/1 2.559,08   3.198,85
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 2.696,89   3.371,11
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 2.696,89   3.371,11
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 2.251,98   2.814,98
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 2.251,98   2.814,98
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 2.636,91   3.296,14
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/1 2.559,08   3.198,85
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 2.251,98   2.814,98
Diş Protez T eknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 2.251,98   2.814,98
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 2.251,98   2.814,98
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/1 2.696,89   3.371,11
Eczacı SH 1/1 2.807,87   3.509,84
Fizyoterapist SH 1/1 2.696,89   3.371,11
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 2.251,98   2.814,98
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/1 3.218,92   4.023,65
Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/1 2.573,26   3.216,58
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 2.274,82   2.843,53
Antropolog SH 1/1 2.641,64   3.302,05
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 2.687,60   3.359,50
Ekonomist (Lisans Mezunu) TH 1/1 2.164,42   2.705,53

(2) SAYILI C ETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

UNVAN

Öğrenim Durumu Hizmet Yılı Oran (%) 01/07/2018- 31/12/2018 DÖNEMİ BRÜT TUTAR
Hukuk Müşaviri   a) 13 yıl ve daha fazla olanlar 170 1.904,73
b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar 130 1.456,56
Avukat   a) 19 yıl ve daha fazla olanlar 150 1.680,65
b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar 140 1.568,60
c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar 130 1.456,56
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı   a) 18 yıl ve daha fazla olanlar 150 1.680,65
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar 140 1.568,60
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar 130 1.456,56
Fizikçi, Kimyager, istatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi   a)18 yıl ve daha fazla olanlar 120 1.344,52
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar 110 1.232,47
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar 100 1.120,43
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci Lisans mezunu olanlar a) 21 yıl ve daha fazla olanlar 110 1.232,47
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar 100 1.120,43
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.008,39
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar 85 952,37
Önlisans mezunu olanlar a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 110 1.232,47
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 100 1.120,43
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.008,39
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 85 952,37
Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 100 1.120,43
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.008,39
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 85 952,37
Uzman Tabip   a) 13 yıl ve daha fazla olanlar 200 2.240,86
b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar 190 2.128,82
c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar 180 2.016,77
T abip, Uzman (T ıpta Uzmanlık Tüzüğune Göre)   a) 16 yıl ve daha fazla olanlar 190 2.128,82
b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar 180 2.016,77
c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar 170 1.904,73
Diş T abibi   a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 185 2.072,80
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar 175 1.960,75
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar 165 1.848,71
Veteriner   a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 165 1.848,71
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar 155 1.736,67
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar 145 1.624,62
Eczacı   a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 140 1.568,60
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar 130 1.456,56
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar 120 1.344,52
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog   a) 18 yıl ve daha fazla olanlar 115 1.288,49
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar 105 1.176,45
c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar 95 1.064,41
d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.008,39
Sağlık T eknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık T eknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar a) 21 yıl ve daha fazla olanlar 115 1.288,49
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar 105 1.176,45
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar 95 1.064,41
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.008,39
Önlisans mezunu olanlar a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 115 1.288,49
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 105 1.176,45
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 95 1.064,41
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.008,39
Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 105 1.176,45
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 95 1.064,41
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.008,39
Çözümleyici, Programcı, Mütercim   a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 115 1.288,49
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 110 1.232,47
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 100 1.120,43
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman Yükseköğrenim mezunu olanlar a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 110 1.232,47
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 100 1.120,43
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.008,39
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 85 952,37
Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 100 1.120,43
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 90 1.008,39
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 85 952,37