Rehin Hakkı Temerrüt Sonrası Haklar 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29…

 

 

Rehin Hakkı Temerrüt Sonrası Haklar

22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30428

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “özel siciline” ibaresi “Rehinli Taşınır Siciline” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki “taşınır rehni” ibaresinden önce gelmek üzere “teslime bağlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Rehin konusu taşınır varlığın ayırt edici özellikleri yoksa genel olarak belirlenmesine yarayan nitelikleri rehin sözleşmesinde yer alır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ö) Benzeri her türlü taşınır varlık ve hak.”

“(3) Bir malvarlığı grubunun tamamının genel tanımlama yapılması suretiyle rehnedilmesi halinde rehninkuruluşu anında malvarlığı grubunda bulunan bütün taşınır varlıklar rehnedilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Rehin, mevcut veya müstakbel taşınır varlıklarının getirileri üzerinde kurulabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Rehnin kapsamı

MADDE 15 – (1) Rehnin kapsamına taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan girer.

(2) Rehinli taşınır varlığın sigortalanması halinde rehinli alacaklının hakkı, sigorta tazminatı üzerinde de devam eder. Bu halde, sigortanın hüküm ve sonuçlarına ilişkin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1456 ncı maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

(3) Bir üretim sürecinde kullanılan taşınırın rehnedilmesi halinde rehin, üretimin her aşamasında veya üretimin sonunda rehinli taşınırın yerini alan alacak üzerinde aynı oranda ve sırada kendiliğinden tesis edilmiş sayılır.

(4) Rehinli taşınır varlıkların ikamesi başka bir işleme gerek kalmaksızın rehin kapsamına dâhildir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve taşınmaz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerindeki seçimlik yetkiler genel hükümler çerçevesinde takip yapılmasına engel değildir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “taşınır ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)