KGK Bildirimleri Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stan…

 

 

Denetim Kuruluşları ve Denetçiler Tarafından KGK’ya Yapılacak Bildirimler ve Süreleri

KGK Bildirimleri

Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) yapılması gereken bildirimler ile bildirim süreleri ve bildirim şekilleri

S.N. Bildirim Konusu Bildirim Süresi Bildirim Şekli
1 Sicil bilgileri dâhil olmak üzere Kurumumuza daha önce bildirilmiş her türlü bilgide meydana gelen değişiklikler. (BDY m. 34/1-a) Değişikliğin meydana geldiği günü takip eden günden itibaren en geç 10 gün içinde. Bildirimi yapılacak hususa göre;

• Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG)

• Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS)

• Denetim Kuruluşu Yetkilendirme ve Bilgi Girişi Sistemi (DKBP)

2 Bağımsız denetim sözleşmeleri. (BDY m. 34/1-b) Sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde. • Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG)
3 Diğer hizmetlere ilişkin sözleşmelerle ilgili olarak Kurumumuz tarafından istenilecek bilgiler. (BDY m. 34/1-b) Kurumumuzun bilgi istem yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde. • Kurumumuzca belirlenen şekilde
4 Bağımsız denetim raporları. (BDY m. 34/1-b)

• Finansal Tablolar Hakkında Denetçi Raporu,

• Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Denetçi Raporu,

• Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu.

Raporun imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde. • Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG)
5 Türk Ticaret Kanununun 399’uncu maddesi uyarınca görevden alınmaya ilişkin işlemler. (BDY m. 34/1-c) İşlem tarihini takip eden günden itibaren en geç 10 gün içinde. • Yazılı olarak
6 Türk Ticaret Kanununun 399’uncu maddesi uyarınca sözleşmenin feshine ilişkin işlemler. (BDY m. 34/1-c) İşlem tarihini takip eden günden itibaren en geç 10 gün içinde. • Yazılı olarak
 
7 Mesleki sorumluluk sigortası poliçesi. (BDY m. 34/1-ç) Düzenlenme tarihini takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde. • Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG)
8 Mesleki sorumluluk sigortası poliçesinde veya sigorta şirketinde meydana gelen değişiklikler. (BDY m. 34/1-ç) Değişiklikleri takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde. • Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG)
9 Son takvim yılına ait gelirler. (BDY m. 34/1-d) İlgili takvim yılını izleyen yılın Mayıs ayının on beşinci gününün sonuna kadar. • Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG)
10 Diğer bildirimler ile Kurumumuz tarafından istenilecek diğer bilgiler (BDY m. 34/1-e) Mevzuatta belirtilen süre ya da Kurumumuz tarafından verilecek süre içinde. • Kurumumuzca belirlenen şekilde
11 Son takvim yılına ait şeffaflık raporları. (BDY m. 36/1) • Genel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları için: İlgili takvim yılını izleyen yılın Nisan ayının sonuna kadar.

• Özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları için: Hesap dönemi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar.

• Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG)
12 Denetçinin seçiminden itibaren en geç 60 gün içinde, denetimi üstlenin yazılı ihtarına rağmen, denetlenen işletmenin sözleşme yapmaktan kaçınması. (BDY m. 29/3) Durumu izleyen 10 gün içinde. • Yazılı olarak