2017 Gelirlerinin KGK’ya Bildirilmesi Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Bildirimler” başlıklı 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (…

 

 

2017 Gelirlerinin KGK’ya Bildirilmesi

2017 Gelirlerinin KGK’ya Bildirilmesi

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Bildirimler” başlıklı 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre, denetim kuruluşları ve denetçiler son takvim yılına ait gelirlerini; BDY’nin 47’nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden elektronik ortamda ve Mayıs ayının on beşinci gününün sonuna kadar Kurumumuza bildirmekle yükümlüdür.

Denetim kuruluşları ve denetçilerin söz konusu yükümlülüklerini zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirmeleri ve herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları adına aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  1. Bir takvim yılı içerisinde (örneğin, 01.01.2017-31.12.2017)  bağımsız denetim sözleşmesi imzalamış olan denetim kuruluşları ve denetçiler gelir bildiriminde bulunmalıdır.
  2. Bir takvim yılında KAYİK denetimi üstlenip şeffaflık raporu yayımlayan ve söz konusu şeffaflık raporunda son takvim yılına ait gelirlerine yer veren denetim kuruluşlarının da gelir bildiriminde bulunması gerekmektedir.
  3. Son takvim yılına ait gelirler bildirilirken;
  • Bağımsız denetim faaliyetlerinden,
  • Diğer denetim faaliyetlerinden,
  • Defter tutma hizmetlerinden,
  • Danışmanlık hizmetlerinden,

kaynaklanan gelirler ayrı ayrı gösterilmelidir.

  1. Tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, denetim kuruluşları ve denetçiler, bir takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri yukarıdaki faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerini bildirmelidir.
  2. Bildirimler, Mayıs ayının on beşinci gününün sonuna kadar “Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi” üzerinden yapılmalıdır.

Son takvim yılına ait gelirlerin Kurumca belirlenen şekle aykırı olarak bildirilmesi, zamanında bildirilmemesi ya da hiç bildirilmemesi, BDY’nin 40/1-ı maddesi uyarınca denetim kuruluşları ve denetçiler için “Uyarı”, denetim kuruluşları için ayrıca 660 sayılı KHK’nın 26/3 maddesi uyarınca idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir.

Duyurulur.