Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 22/03/2018 22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30368  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihl…

 

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 22/03/2018

22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30368 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ö maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “Havayolu Beyan Formu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veri işleme tekniği ile” ibaresi eklenmiş, aynı cümlede yer alan “kontrolle görevli personele” ibaresi “gümrük idaresine elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 72/P maddesinin birinci fıkrasına “temsilcisi tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “veri işleme tekniği ile elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “415 inci maddede belirtilen belgelere kayden geçici olarak Türkiye’ye gelen” ibaresi “391 inci maddede belirtilen” şeklinde, aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Dördüncü fıkranın (a) bendinde yer alan eşyanın, dahilde işleme izni kapsamında yalnızca ithalat işlemlerine münhasır olmak üzere sözlü beyan kullanılabilir.”

“(7) Dahilde işleme rejiminde sözlü beyana tabi eşya, ek-22’de yer alan Sözlü Beyan Formu kullanılarak beyan edilir. Söz konusu formun tescilinin, dahilde işleme izni hükmünde olduğu durumları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 208 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması talepleri Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yapılır.”

“(2) Talep uygun görüldüğü takdirde, ilgili gümrük idaresi tarafından indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına izin verilir. İzinde geçerlilik süresi de belirtilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 309 uncu maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (ç) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “kullanımı da dahil” ibaresi “kullanıldığı durumlarda” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İzin başvurusunun bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır.”

“ç) Hariçte işleme rejiminde; işleme faaliyetinin ticari nitelikte olmayan eşyanın tamiratına ilişkin olduğu durumlarda,”

“(4) 311 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgenin ibrazı şartıyla, geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde izin başvurusu 171 inci madde hükümlerine göre sözlü beyan ile de yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 311 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek-55’te yer alan örnek ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 314 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “ek-56’daki form kullanılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya başvurunun bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla onaylanması ile” ibaresi eklenmiş; (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 309 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılan başvurularda, gümrük beyannamesi veya sözlü beyana ilişkin işlemlerin tamamlanması ile,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 326 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 334 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla, savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşyanın ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmasına Bakanlıkça izin verilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 378 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ek-55’te yer alan formlara” ibaresi “yapılan başvuruya” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “Ek-55’te yer alan başvuru formunda” ibaresi “izin başvurusunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 380 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “kiralama kapsamı hava taşıtlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve motorlarının” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Geçici olarak ithal edilen eşyanın gümrük idaresince verilen izin süresi içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması esastır. Ancak, izin hak sahibi tarafından izin süresi içinde veya süre bitiminden sonra rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir.”

“(2) Gümrük idaresince verilen izin süresinin bitiminden sonra yapılan müracaatlarda, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla varsa alınması gereken ithalat vergileri bu sürenin bitiş tarihinden itibaren hesaplanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 384 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek-56’da yer alan izin formunda” ibaresi “izin başvurusunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 391 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “TIR Karnesi” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya ortak ve ulusal transit rejimleri” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 408 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(ç) bendinin dördüncü alt” ibaresi “(ç)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için düzenlenir. Ancak, bir beyanname ve bu beyannameye bağlı ceza kararı ile bir ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı için tek bir başvuru formu düzenlenir.”

“(6) Konusu ve gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla birden fazla beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararlarından 500 üncü madde uyarınca geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili idaresi aynı olanlar için tek bir geri verme veya kaldırma kararı düzenlenebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Aynı cins ve nev’i ve aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olmakla birlikte farklı vergi oranlarına tabi sıvılar, işlemlerin tankta bulunan eşyanın tamamına teşmil edilecek şekilde vergileri en yüksek olan eşya esas alınarak tekemmül ettirilmesi ve eşyanın yurtdışına transit edilmesi kaydıyla kısmen dolu tanka konulabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için numune başına 650 TL ücret alınır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 4 no.lu ekinin Not 5 başlığı altında yer alan “IX.” ibaresi “XI.” şeklinde; 24 no.lu eki ekteki şekilde ve 82 no.lu ekinin 19 no.lu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 82 no.lu ekine aşağıdaki 52 ve 53 no.lu satırlar eklenmiştir.

19 Dahilde işleme izni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle ilgili ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize talebinde bulunulması.

52 Tek Pencere Sistemi üzerinden verilen dâhilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme izinlerinin kullanılmamasından dolayı gümrük idarelerince iptali.
53 Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ibrasına yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporunun süresi aşılarak gümrük idaresine sunulması. (aşılan her ay için)

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
7/10/2009 27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013                    28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141