Bilindiği üzere 3568 sayılı Kanunda odanın gelirleri halihazırda aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

“Madde 16 – Odaların gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Odaya giriş ücreti,

b) Yıllık üye aidatları,

c) Yardım ve bağışlar,

d) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler.

Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.”

—————————-

KDV Kanununa ilişkin değişiklikler içeren yasa tasarısına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metinde yukarıdaki madde ile ilgili aşağıdaki değişiklikler öngörülmüştür. Maddeye ilişkin Komisyon raporunda şu açıklamalara yer verilmiştir: “Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirler odaları tarafından üyelerden alınacak giriş ücreti, maktu ve nispi aidatların hesaplanmasına yönelik düzenleme ile meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenlerin odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde yetmiş beş indirimli olarak ödemelerine imkan tanıyan düzenleme yeni çerçeve 26’ncı madde olarak kabul edilmiştir.”

MADDE 26 – 3568 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve ikinci fıkrada yer alan “elli” ibaresi “yetmişbeş” olarak değiştirilmiştir.

“Odaya giriş ücreti, memur maaşı taban aylığı katsayısının 148 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Yıllık üye aidatları maktu ve
nispi aidat olmak üzere iki çeşittir. Maktu aidat odaya kayıtlı her üye tarafından ödenir. Miktarı oda genel kurulunca belirlenir. Ancak maktu aidat, memur maaşı taban aylığı katsayısının 148 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan az ve 265 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan çok olamaz. Nispi aidat, bireysel olarak mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları ile mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır. Oda üyelerinden bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket ortağı olanlar ise dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın binde beşini nispi aidat olarak öderler. Tahakkuk ettirilecek nispi aidat miktarı, maktu aidat miktarlarının on katından fazla olamaz.”

————–

Not:Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 04.01.2018 Tarih ve 2 Sıra No.lu Genelgede 2018 yılının ilk altı ayı için geçerli aylık katsayı ve taban aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
Aylık katsayı: 0,108550
Taban Aylığı Katsayısı: 1,699121