2018 Yılı Tarımsal Destekleri 26 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30344  Karar Sayısı : 2018/11460 Ekli “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekle…

 

 

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2018/11460

2018 Yılı Tarımsal Destekleri

26 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30344 

Karar Sayısı : 2018/11460

Ekli “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 20/2/2018 tarihli ve 538457 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, 2018 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

MADDE 2- (1) 2018 yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola (kolza), aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar Mazot ve Gübre Destekleme ödemesi yapılır.

Sıra

No

Ürünler Mazot Gübre Toplam

Destek

(TL/da)

(TL/da) (TL/da)
1 Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 15,00 4,00 19,00
2 Çeltik, Pamuk 40,00 4,00 44,00
3 Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye 14,00 4,00 18,00
4 Aspir 12,00 4,00 16,00
5 Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Dane Mısır, Patates 19,00 4,00 23,00
6 Kanola(Kolza), Soğan, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri ve Diğer Ürünler 10,00 4,00 14,00
7 Nadas 6,00 6,00

(3) Mazot fiyatlarında artış olması durumunda yukarıda belirtilen mazot destekleme birim fiyatları, 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arası günlük mazot fiyat artış oranları ortalaması kadar oranda Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile artırılarak uygulanır.

(4) Toprak Analizi Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 da araziye kadar bir analiz için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak yapılır.

(5) Bitkisel üretimde 2018 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır. Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Bakanlık ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

Sıra

No

Organik Tarım Desteği (TL/da)
1 1. Kategori Üretim 100
2 2. Kategori Üretim 70
3 3. Kategori Üretim 30
4 4. Kategori Üretim 10
Sıra

No

Organik Hayvancılık Desteği (TL/kovan)
1 Arılı Kovan 10

(6) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Tamamı İçin Tıklayınız