2017 Basit Usul Yüzde 5 İndirim Kılavuzu 2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Aşamasında Yüzde 5 İndirimden Faydalanabilme Kuralları Hakkında Kılavu…

 

 

2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Aşamasında Yüzde 5 İndirimden Faydalanabilme Kuralları Hakkında Kılavuz

2017 Basit Usul Yüzde 5 İndirim Kılavuzu

2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Aşamasında Yüzde 5 İndirimden Faydalanabilme Kuralları Hakkında Kılavuz

Bilindiği üzere, 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre, 193 sayılı  Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile maddede yazan şartları taşıyan mükelleflere “Vergiye uyumlu  mükelleflere %5 vergi indirimi ” hakkı tanınmıştır. Belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin tespiti için yapılan çalışmalar sonucunda hangi mükelleflerin yararlanabilecekleri hakkında bilgiler aşağıdadır;

Bu indirimden faydalanabilmek için 2015 dönemi başından başlayıp sonraki dönemlerde (2015, 2016 ve 2017 yıllarında) mükellef kaydının aktif bulunması gerekmektedir. Son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan mükellefler bu indirimden faydalanamaz.  Örnek : 2016 yılının ocak ayında mükellef olan kişi diğer şartları yerine getirse bile %5  indirimden faydalanamaz.

 

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu dönem (2017) ile bu dönemden önceki son iki döneme ait (2015 ve 2016 dönemleri) mükellef tarafından verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.)

2. İndirimin hesaplanacağıbeyannamenin ait olduğu dönem (2017) ile bu dönemden önceki son iki döneme ait (2015 ve 2016 dönemleri) beyana tabi vergi türleri itibarıyla  ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması(Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.)

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

4. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu dönem (2017) ve bu dönemden önceki 4 takvim (2013, 2014, 2015 ve 2016) dönemlerinde, VUK 359. maddesine muhalefet eden (U.K’nun 359. Maddesi  Kaçakçılık Suçları ve Cezaları ile sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçlarını içermektedir. ) fiillerinin işlendiği yönünde idarece tespit bulunmaması gerekmektedir.

5. Beyanname üzerinde bulunan %5 indirim alanına, sadece hesaplanan verginin (%5)’ine yada (%0)’ına karşılık gelen rakam yazılabilecek olup, başka bir rakam yazılamayacaktır.

6. İndirim hakkı olmadığı halde %5’den faydalandığı sistem üzerinde yapılacak inceleme sonucunda tespit edilen mükellefler hakkında, bağlı bulundukları vergi dairelerine bilgilendirme yapılacak vergi daireleri tarafından gerekli işlem yapılacaktır.

7. Verilen beyanname sonucunda, %5 indirim hakkından dolayı kalan vergi indirimi için mahsuplaşma işlemi elektronik ortamda mükellefin bu beyannameden sonra vereceği bir yıl içindeki diğer beyannamelerden yapılacaktır. Elektronik ortamda tahakkuk fişi ile mahsuplaşma yapılmayacaktır. Örnek 2017 dönemine ait Basit usul beyannameyi veren mükellef beyannamesini verirken veya verdikten sonra tahakkuk fişine istinaden ödeyeceği damga vergisinin mahsubunu bu beyannamede yapamayacak olup, ancak bu beyannameden sonra vereceği herhangi bir beyannamede o beyannamenin üzerinde hesaplanan tüm vergiler ile damga vergisinin mahsubunu yapabilecektir.

8. Vefat (Ölüm) tarihi 1.Kasım.2017’den sonra olan mükelleflerin varisleri tarafından beyannameleri elektronik ortamda e-beyanname programı (BDP) üzerinden (meslek mensupları ile yapacakları sözleşmeye istinaden) verilebilecektir. Bu tarihten önce vefat eden mükelleflerin beyannameleri varisleri tarafından mükellefin en son bağlı olduğu vergi dairesine kağıt ortamında elden teslim edilecektir.

 

2018 Basit Usul Beyanname Rehberi