Kültür Varlıkları Parasal Limitler 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı…

 

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)

Kültür Varlıkları Parasal Limitler

31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30318 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2017 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının;

a) (a) bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası), 686.529,00-TL (altıyüzseksenaltıbinbeşyüzyirmidokuz Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.746.129,00-TL (ikimilyonyediyüzkırkaltıbinyüzyirmidokuz Türk Lirası),

b) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası), 686.529,00-TL (altıyüzseksenaltıbinbeşyüzyirmidokuz Türk Lirası); 899.311,00-TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 1.373.065,00-TL (birmilyonüçyüzyetmişüçbinaltmışbeş Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.746.129,00-TL (ikimilyonyediyüzkırkaltıbinyüzyirmidokuz Türk Lirası); 3.597.247,00-TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 5.492.265,00-TL (beşmilyondörtyüzdoksanikibinikiyüzaltmışbeş Türk Lirası),

c) (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 899.311,00-TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 1.373.065,00-TL (birmilyonüçyüzyetmişüçbinaltmışbeş Türk Lirası); 3.597.247,00-TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 5.492.265,00-TL (beşmilyondörtyüzdoksanikibinikiyüzaltmışbeş Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 334.751,00-TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası), 511.096,00-TL (beşyüzonbirbindoksanaltı Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

(3) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 133.900,00-TL (yüzotuzüçbindokuzyüz Türk Lirası), 204.438,00-TL (ikiyüzdörtbindörtyüzotuzsekiz Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.