2018 Yurt Dışı Kira Katkısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih: 19/01/2018 Sayı : 58759530-160.02- 640 Konu : Yurt Dışı…

 

 

2018 Yurt Dışı Kira Katkısı

2018 Yurt Dışı Kira Katkısı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Tarih: 19/01/2018

Sayı : 58759530-160.02- 640

Konu : Yurt Dışı Kira Katkısı

BAKANLIĞINA
MÜSTEŞARLIĞINA
BAŞKANLIĞINA
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı “E” işaretli Cetvelin 30 numaralı sırasında;

İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 657 sayılı Kanun ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel tarafından, temsil yönü ve nitelikleri itibarıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine kiralanan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri (zorunlu nedenlerle möbleli kiralama yapılması durumunda mobilya bedelinin kira bedelinden ayrı olarak gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın ödenen kira bedelinin ayrıca yüzde 20’si) hariç tutulmak suretiyle bulunan kira bedelinin, memurun emsal katsayılarına göre belirlenen net ödemelerinin yüzde 25 ‘ini aşması halinde aşan kısmın Maliye Bakanlığınca uygun görülecek tutarları bütçelerin ilgili tertiplerinden ödenir. ”

hükmüne yer verilmiştir. Yapılan bu düzenleme neticesinde, kapsama dahil personelin ödeyeceği aylık kira tutarının, söz konusu personelin emsal katsayılarına göre belirlenen net ödemelerinin % 25’ini aşması halinde, aşan tutarın ne kadarlık kısmının Devletçe kira katkısı olarak ilgili personele ödeneceğini belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Buna göre, 2018 yılına ilişkin kira katkısı uygulaması, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından azami tasarruf anlayışı içinde yapılacak ve bu usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kendi yurt dışı teşkilatlarına da duyurulacaktır.

1- Anılan Kanunlara tabi olup, yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atanan personel tarafından 2018 yılında kiralanacak konutlar için Devletçe yapılacak kira katkıları;

– Konutun aylık (mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri çıkarılmak suretiyle kalan) net kira bedelinin, www.alomaliye.combu personelin (emsal katsayılarına göre belirlenen) net ödemelerinin % 25’ini aşmakla birlikte % 50’sinin altında kalması durumunda, aylık net kira bedelinin personelin net ödemelerinin % 25’ini aşan kısmının % 80’inin hesaplanması suretiyle bulunacak tutar, 03.5.5.06 ekonomik koduna gider kaydedilerek bütçelerin ilgili tertiplerinden kira katkısı olarak ödenecektir.

– Konutun aylık net kira bedelinin, personelin net ödemelerinin % 50’sini aşması durumunda, aşan kısım için kira katkısı yapılmayacaktır.

– Kiralanacak konutların aylık net kira bedelleri ülkeler itibarıyla ekteki cetvelde düzenlenmiş olup, bu cetveldeki net kira bedelleri geçilmeyecektir. Bu bedellerin geçilmesi halinde, aşan kısım hesaplamalarda dikkate alınmayacaktır.

– Möbleli kiralama yapılmaması esas olup, zorunlu nedenlerle möbleli kiralama yapılması durumunda ise kira katkısı, mobilya bedelinin kira bedelinden ayrı olarak gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın ödenen kira bedelinin ayrıca % 20’si düşülerek bulunacak tutar üzerinden hesaplanacaktır.

2- Yurt dışında görevli olup kira katkısından yararlanmakta olan personelin, 2017 veya daha önceki yıllarda kiraladığı konutta 2018 yılında da oturmaya devam etmesi halinde;

– Kurumlarınca 2018 yılı için yeni bir onay alınmasına ve işlem yapılmasına gerek bulunmadığından, 2017 ve daha önceki yıllara ilişkin onay ve belgeler esas alınarak kendilerine 2018 yılında da kira katkısı ödenmeye devam edilecektir.

-Yıl içinde aynı konutun kirasında veya ilgili personelin net ödemelerinde bir değişiklik olması halinde, bu yazının 1 numaralı bölümündeki açıklamalara uyulması kaydıyla bu tür eski kiralamalar için uygun görüş talebinde bulunulmayacaktır.

3- İlk defa kira katkısından yararlanacak personel ile geçmiş yıllarda kira katkısından yararlanmakla birlikte oturduğu konutu değiştiren personel için uygun görüş alınacaktır.

4- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 26 ncı maddesinde;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olup, yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri içeren işlem dosyası birimlerince hazırlanır ve kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Yurt dışı kira katkısına ilişkin talepler yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygunluk yönünden incelenir ve uygun bulunan talepler hakkında en geç üç işgünü içinde uygun görüş verilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir. ”

denilmektedir.

Bu itibarla, kurum onayı ile ekteki beyan ve misyon şefi onayı yukarıda belirtilen uygun görüş taleplerine eklenmek suretiyle 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden mali hizmetler birimine gönderilecektir. Bu birim tarafından söz konusu talepler yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygunluk yönünden kontrol edilip değerlendirilecek ve uygun bulunan talepler hakkında uygun görüş verilecek, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecektir.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz/rica ederim.

Naci AGBAL

Bakan

EKLER

Ek 1 – 1 adet Cetvel

Ek 2 – 1 adet Form (Personel Beyanı)

Ek 3 – 1 adet Form (Misyon Şefi Onayı)

Ekler İçin Tıklayınız