Zorunlu Deprem Sigortası Tarife 17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30304 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 2..

 

 

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife

17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30304

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “170 bin TL” ibaresi “190 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapı Tarzı Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli (TL)

A-     Çelik, betonarme, karkas yapılar 890
B-      Yığma Kagir Yapılar 635
C-      Diğer Yapılar 310

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
31/12/2016 29935