2018 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ÖZET : Mükelleflerin 2018 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esa..

 

 

2018 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

 

2018 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

ÖZET : Mükelleflerin 2018 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye
ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı

Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Hangi mükelleflerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 20151 ve 20162 ve 20173 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir.

 

(1) 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 442 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği‘nde belirlenen tutarlar

(2) 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği‘nde belirlenen tutarlar

(3) 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği‘nde belirlenen tutarlar

Madde No

Konusu

2015 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2016 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2017 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

MADDE 177- Bilanço esasına göre defter tutma hadleri      
  Alış tutarı 160.000 168.000 170.000
Satış tutarı 220.000 230.000 230.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 88.000 90.000 90.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000 168.000 170.000

Vergi Usul Kanunu’nun düzenlemeleri ve ilgili Tebliğlerde açıklanan tutarlar dikkate alınmak suretiyle 2017 yılında I’nci ve Il’nci sınıf tüccarların sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadlere ilişkin olarak aşağıdaki tablolar düzenlenmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB