22. Hukuk Dairesi         2015/15493 E.  ,  2017/14013 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı vekili, müvekkili işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında, davacının fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut olayda, Mahkemece, davacı tanıklarının beyanlarına itibar edilerek, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları hüküm altına alınmıştır. Ne var ki, dinlenen her iki davacı tanığının da işverene karşı dava açmış olması sebebiyle husumeti bulunmakta olup, salt husumetli tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi hatalı olmuştur. Diğer taraftan, dosyaya sunulan 29.04.2013 düzenlenme tarihli sayım genelgesi başlıklı belgenin değerlendirilmemesi ve taraf tanıklarına sayım yapılan günler ve bu günlerdeki çalışma düzeni ile ilgili ayrıntılı bilgilerinin sorulmaması da yerinde değildir. Anılan sebeple, öncelikle tarafların tanıkları yeniden dinlenilerek, sayım yapılan günler ve bu günlerdeki çalışma düzeni ile ilgili ayrıntılı bilgileri sorulmalı; dosyaya sunulan 29.04.2013 düzenlenme tarihli sayım genelgesi başlıklı belge ve ekleri değerlendirilmeli; salt husumetli tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesinin mümkün olmadığı şeklindeki kural gözardı edilmeyerek taraf tanıklarının çalışma düzenine ilişkin birbiriyle örtüşen beyanları belirlenmeli ve dava konusu fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına yönelik talepler hakkında bir karar verilmelidir.
Yukarıda yazılı sebepten kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.