BKK 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Karar Sayısı : 2017/10893 Ekli “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan..

 

 

BKK 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BKK 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık

14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30270 

Karar Sayısı : 2017/10893

Ekli “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 8/9/2017 tarihli ve 4282 sayılı yazısı üzerine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 25/11/1992 tarihli ve 92/3809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tedavi sonunda düzenlenen kesin rapor uyarınca ödenmesi gereken tazminattan, birinci fıkraya göre ödenen avansın kesin kararın verildiği tarihteki güncel karşılığı hesaplanarak düşülür.”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- Nakdi tazminat hak sahibine ödendikten sonra aynı olay nedeniyle verilen yeni sağlık raporuna veya yargı kararma bağlı olarak;

a) 7 nci maddede belirtilen yaralanma derecelerinin değişmesi,

b) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü kararı verilerek ilk defa derece tespiti yapılması veya mevcut maluliyetin ilerlemesi sebebiyle yeni bir maluliyet derecesi belirlenmesi,

hallerinde. Nakdi Tazminat Komisyonunun yeni karar tarihi itibarıyla eski ve yeni yaralanma veya maluliyet derecelerinin karşılıkları hesaplanarak aradaki fark ödenir.”

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- 17/3/2013 tarihinden önce 7 nci madde kapsamında iş ve güç kayıplı sağlık raporları üzerinden nakdi tazminat ödenenlere, yaralanmaları nedeniyle malul kaldıklarının tespit edilmesi veya fark ödenmesini gerektirecek yeni bir yaralanma derecesi belirlenmesi halinde ödenmesi gereken nakdi tazminattan; 5 inci maddede belirtilen tutarın Nakdi Tazminat Komisyonunun yeni karar tarihi itibarıyla güncel karşılığı üzerinden, eski raporda yer alan yaralanma arıza bırakmamış ise iş ve güç kaybının her günü için %1’i, arıza bırakmış ise %2’si düşülür. Ancak bu şekilde düşülecek miktar, 5 inci maddede belirtilen tutarın yeni karar tarihi itibarıyla karşılığı olan tutarın %20’sini geçemez.”

MADDE 4– Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.