“Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Genel Kurul gündemindedir. Komisyonun kabul ettiği metinde, basına sıkça yansıyan motorlu taşıtlar vergisi dışında kimi değişiklikler olmuştur.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında sunulan ve kabul edilen bir önerge ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinde yer alan “Kurumlar Vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 alınır.” ibaresi değiştiriliyor. Düzenlemenin yasallaşması halinde kurumlar Vergisi 2018,2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 olarak uygulanacaktır. Oran değişikliği tüm kurumları kapsayacaktır.

MADDE 93- 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır.

Şirket karlarının sermayeye ilave edilmemesi, dağıtılmaması halinde tevkifata tabi tutulacağı yönündeki aşağıdaki öngörülen düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin’de yer almayarak tasarı metninden çıkartılmıştır.

MADDE 16- 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin mülga (c) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) Tam mükellef kurumlar tarafından elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen ve/ veya kar dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum kazançlarından (Bu kazançların bu alt bent kapsamında tevkifata tabi tutulduktan sonra; sermayeye eklenmesi halinde sermayeye eklenen tutara isabet eden tevkifat tutarı, dağıtılması halinde ise dağıtılan kazanç üzerinden bu alt bent kapsamında yapılan tevkifatın dağıtılan kazançlar üzerinden (b.i) ve (b.ii) alt bentleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca hesaplanan vergiden mahsubundan sonra kalan kısmı kuruma red ve iade olunur. Dağıtılan kazançlar üzerinden (b.i) ve (b.ii) alt bentleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca hesaplanan verginin bulunmaması halinde dağıtılan kazanca isabet eden tevkifat tutarı hakkında da bu hüküm uygulanır.),”

 Yine gelir vergisi tarifesinde, tarifenin üçüncü gelir dilimine  uygulanan %27 oranını %30’a çıkarılmasını öngören aşağıdaki düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin’de yer almayarak tasarı metninden çıkartılmıştır.

 MADDE 17- 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tarifede yazılı “%27” ibaresi “%30” şeklinde ve tarifenin dördüncü gelir dilimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 17.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 29.350 TL), fazlası %35”