Kırsal Kalkınma Destekleri  2017/46 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 13/9/2017 tari…

 

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/46)

Kırsal Kalkınma Destekleri  2017/46

11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30237 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/22)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, dokuzuncu fıkrası ve on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde ayrıca büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde, toplu basınçlı sulama sistemleri için sulama kooperatifleri ve  sulama kooperatifleri üst birlikleri ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı”

“(9) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, yatırım konularından yenilenebilir enerji yatırımları ile kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler,  bilişim sistemleri ve eğitimi hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi üç yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile üç yılını doldurmamış olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz.”

“(13) Niteliği yeni tesis olan başvurular; sadece kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgeleri ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında yenilenebilir enerji üretim tesisleri hariç, tamamlama, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme için hibe başvurusu yapılması.”

“ö) Daha önce yatırımın niteliği yeni yatırım tesisi veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım olarak hibe desteğinden faydalanan yatırımcının tamamlama konusunda müracaat etmesi.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 13/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.