Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri  III-37.1 Değişiklik 20 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30216  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 11/7/201..

 

 

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri  III-37.1 Değişiklik

20 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30216 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ş) Brüt Varlık: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çekilen teminatlar ile yalnızca kapanan pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak hesaplanan bakiyeyi,

t) Net Varlık: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çekilen teminatlar ile açık ve kapanan tüm pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak hesaplanan varlığı,

u)Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi’ni,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27/A maddesinin birinci, ikinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aracı kurumlarca müşterilerden alınan teminatların müşteri bazında takibi, bildirimi ve Takasbanknezdinde tutulması zorunludur.

(2) Kaldıraçlı işlemlere ilişkin müşterilerden teminat olarak alınan tutarlar, en geç ertesi iş günü içerisinde, Takasbank tarafından belirlenen işlem saatlerine uygun olarak raporlanır ve yatırılır. Ayrıca müşterilerden alınan teminatların Takasbank’a yatırılma işlemleri ile yatırılan teminatların güncellenmesi işlemleri bu maddenin yedinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde yürütülür.”

“(6) Portföy aracılığına yetkili aracı kurumlar günlük olarak bir önceki güne ilişkin Kurulca belirlenen işlem detaylarını merkezi takas kuruluşuna bildirirler. Yapılan bildirimlerin doğruluğundan yetkili aracı kurum sorumludur.

(7) Müşteri hesaplarında oluşacak kar veya zararlara ilişkin Takasbank nezdinde yapılacak güncellemeler portföy aracılığına yetkili aracı kurum tarafından yerine getirilir. Takasbank sisteminde müşterilerin brüt varlık tutarları ile net varlık tutarlarının müşterilerce izlenebilmesi sağlanır ve bu tutarlar aracı kurumlarca Takasbanknezdinde günlük olarak güncellenir. İkinci fıkra kapsamında müşterilerden alınan teminat tutarlarının raporlama anı itibarıyla;

a) Müşterilerin net varlıklarına tekabül eden kısmıTakasbanknezdinde müşteriler adına açılan alt hesaplara,

b) Müşterilerin brüt varlık tutarlarının net varlık tutarlarını aşan kısmı iseTakasbanknezdinde aracı kurumlar adına açılacak kaldıraçlı işlemler teminat yedekleri hesabına

en geç ertesi iş günü içerisinde Takasbank tarafından belirlenen işlem saatlerine uygun şekilde günlük olarak aktarılır.

(8) Kaldıraçlı işlemler teminat yedekleri hesabında bulundurulacak tutar, günlük raporlama anı itibarıyla tüm müşterilerin toplam brüt varlıkları ile toplam net varlık tutarları arasındaki farkın yüzde ellisinden az olamaz. Eksik kalan tutar aracı kurumlar tarafından güncelleme işlemleri sırasında tamamlanır, fazla olan tutar ise çekilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Takasbank nezdindeki teminatların güncellenmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 27/A maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları hükümleri çerçevesinde 2/1/2018tarihinde raporlama işlemleri yapılır ve kaldıraçlı işlemler teminat yedekleri hesabına aktarım, eksik kalan tutarların tamamlanması ve fazla tutarların çekilmesi işlemleri takip eden gün yapılır. Operasyonel işlemlerin yetişmemesi halinde bu süre Takasbank tarafından üyelerine duyurularak 8/1/2018 tarihine ertelenebilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ 25/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
11/7/2013 28704

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 14/1/2016 29593
2- 10/2/2017 29975