Vergi Konseyi Yönetmeliği Değişiklik 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı…

 

 

Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Konseyi Yönetmeliği Değişiklik

13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30209 

Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “52” ibaresi “57” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendi, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi  ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkranın (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“a) Doğal üyeler: Bakanlık Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Gelir Politikası Genel Müdürü ile sekreterya hizmetlerini yürüten üye.”

“2) Kamu kesimi grubu: Maliye Bakanlığını temsilen iki üye ile Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını temsilen birer üye.”

“c) Seçilmiş üyeler: Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilen; ekonomi, maliye ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden (en az 9 üye üniversitelerden olmak üzere) toplam 20 üye.”

“f) En az 10 yıl yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliği tecrübesine sahip sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbis olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakan tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinin (9) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (10) numaralı alt bent ile (c) bendinin (4) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiştir.

“1) Yıllık çalışma programını görüşür ve Bakanın onayına sunulmak üzere kabul eder,”

“1) Konseyin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Bakan onayından sonra uygulamaya koymak,”

“10) Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık çalışma programını Bakanın onayına sunmak.”

“5) Yapılan çalışmaları yıl sonunda raporlayarak kamuoyuna sunmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “her ay” ibaresi “her iki ayda bir” şeklinde, aynı bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Olağanüstü toplantıların yeri ve tarihleri ile gündeme ilişkin bilgi dosyaları üyelere toplantı gününden en az beş gün önce bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerince ve diğer mali kanunlardan herhangi birine aykırı davranış dolayısıyla hapis cezası ile cezalandırılmış olma veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre Devlet memuru olmaya engel suçlardan biri ile mahkum olma hallerinde kendiliğinden (Bu hallerde, dava açılmasından sonuçlanmasına kadar konsey üyeliği, konsey kararı ile askıya alınabilir),”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.