Ulusal Meslek Standardı 2017/11 13 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30179 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)…

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/11)

 

Ulusal Meslek Standardı 2017/11

13 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30179 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Dikiş Makinesi Operatörü (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Çocuk Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Cam Kesim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı