Organik Arıcılık Destekleme 2017/41 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam…

 

 

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2017/41)

 

Organik Arıcılık Destekleme 2017/41

14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30210

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik arı yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik arılı kovan için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

b) Arılı kovan: Üreme kabiliyetini haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

f) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

g) İşletme: Arıların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

ğ) OAYYD: Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklemesi,

h) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

ı) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

i) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

j) Organik Ürün Sertifikası: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu üretilen ürünün Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olduğunu gösteren belgeyi,

k) Organik Tarım Birimleri (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

l) OTBİS İcmali-1: Organik tarım desteğinde kullanılmak amacıyla, 15/5/2017 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden (OTBİS) aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

m) OTBİS İcmali-2: Organik tarım desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2017 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

n) Uygunluk Belgesi: Yetiştiricinin, yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı, organik süreçte bulunan kovanlarının Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun yetiştirildiğini gösteren ve bir örneği EK-2’de yer alan belgeyi,

o) Yetiştirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan müteşebbislerden arılı kovan yetiştiriciliğinde organik tarım yapan kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 – (1) OAYYD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar;

a) OTBİS’e veri girişlerini yapmak,

b) OAYYD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin başvuruya esas kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre yetiştiriciliği yapılan arılı kovanlar için EK-2’de belirtilmiş uygunluk belgesini düzenlemek ve OTBİS’e kaydetmek,

c) Askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapılacak itirazları değerlendirerek bu Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmak,

ile sorumludurlar.

(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi

MADDE 6 – (1) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) OAYYD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OAYYD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

b) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 16/10/2017 tarihinden itibaren 17/11/2017 günü mesai saati bitimine kadar EK-1’e uygun OAYYD başvuru dilekçesi, EK-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Organik arı yetiştiricileri kayıtlı oldukları il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine, arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapabilirler. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

c) OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri dışında müracaat olması durumunda il/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerinin, (müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağının) asıllarını veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’te kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 08/12/2017 tarihine kadar gönderir.

ç) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlardan arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden desteklenir.

d) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’te tanımlı olmalıdır.

e) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini ibraz etmek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

f) Organik arı yetiştiricisi, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 30/11/2017’dir.

g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması

MADDE 7 – (1) OAYYD ödemesine esas icmal listesi, il müdürlükleri Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi ile organik tarım birimlerince ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

(2) İl/ilçe müdürlükleri tarafından OAYYD desteklemesine hak kazanan arılı kovanlar en geç 14/12/2017 tarihine kadar değerlendirmeye alınarak OAYYD ödeme İcmal-1’ler (EK-5) oluşturulur ve askıya çıkartılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OAYYD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri OAYYD için en geç 15/12/2017 tarihine kadar, ilçe merkezinin OAYYD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OAYYD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle OAYYD için on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. OTBİS’e kovan sayılarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan kovanın eksik kısmı için OAYYD ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde yapılacak itirazlara yetiştiricilerin, EK-3’te yer alan form ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş AKS’den alınan işletme, yetiştirici ve kovan kayıt bilgilerini gösterir belge ile sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetiştiricilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. OAYYD için yetiştiriciler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OAYYD için daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(3) OAYYD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, il/ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilerin on beş gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler 25/12/2017 tarihine kadar yapılarak OTBİS’te ilgili bölüme kaydedilir.

(4) İncelenen yetiştirici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, OTBİS’ten alınan EK-6’daki İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2 ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İcmal-2’si ile OTBİS’ten alınan İcmal-3 uyumu kontrol edilir.

(5) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında yetiştiricinin beyanı ile AKS’de yapılacak güncellemeler OAYYD ödemesine esas teşkil etmez.

(6) Değerlendirme sonucunda OAYYD İcmal-1 düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1 oluşturulamaz ise durum il müdürlükleri OTB’lerine intikal ettirilir. İl müdürlükleri OTB’lerince çözümlenemeyen konular BÜGEM’e gönderilir.

(7) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’de gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlükleri OTB’lerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(8) OAYYD İcmal-2’de gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas OAYYD İcmal-3 (EK-7) BÜGEM’e gönderilir.

Ödeme miktarı

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilere, OAYYD ödemesine hak kazanan arılı kovanlar için 10 TL/kovan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 9 – (1) OAYYD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OAYYD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) OAYYD ödeme planı, OAYYD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OAYYD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak gerekli tedbirleri alır.

(2) Organik Arılı Kovan yetiştiriciliği yapan işletmelerin denetimleri OTB’lerce yürütülür. OAYYD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından OAYYD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gönderilmeden önce, OTB’ler OAYYD için örnekleme seçim yöntemiyle en az % 25’e tekabül eden oranda denetim yapar. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(3) OAYYD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri OTB’leri yetkilidir.

(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

(6) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından yetiştiricilerin arıcılık işletmelerinin yerinde yapılacak kontrollerinde Organik Tarım Yönetmeliğine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS ve AKS sistemine kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OAYYD uygulamasından yararlanamaz:

a) OTBİS’te süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,

b) OAYYD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayanlar,

c) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden AKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,

ç) 6 ncı maddede istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar,

d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar,

e) 6 ncı maddede verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek OTBİS’te bilgilerini tamamlatmayanlar,

f) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,

g) OAYYD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz edenler,

ğ) Askı icmalinde ismi çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihi olan 31/12/2017 tarihinden önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,

h) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama kararı verilmiş olanlar,

ı) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak arılı kovan

MADDE 12 – (1) Aşağıdaki arılı kovanlar OAYYD uygulaması kapsamı dışındadır;

a) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun olmayanlar,

b) OAYYD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilenlerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan,

c) 6 ncı maddede belirtilen arılı kovanlardan AKS sistemlerine kayıtlı olmayan,

ç) OAYYD uygunluk belgesinde bulunmayan,

d) Askı listelerinde arılı kovan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayanlar,

e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,

f) Askı icmalinde çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihinden önce organik tarım faaliyetinden çıkanlar,

g) Geçiş sürecinde bulunanlar,

ğ) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına (EK-4) göre uygun olmayan arılı kovanlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OAYYD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OAYYD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 26/8/2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/34) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 14 üncü maddesi hükümlerince yürürlükten kaldırılan Tebliğe göre yürütülen iş ve işlemler aynı Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEkleri için tıklayınız

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.