Hayvancılık Desteklemeleri 2017/32 26 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30166  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap…

 

 

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/32)

 

Hayvancılık Desteklemeleri 2017/32

26 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30166 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 -(1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 -(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak; illerde, Bakanlık Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen projeleri,

b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2016 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

c) Anaç manda: 1/1/2016 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

ç) Ana an nakliye kafesi: Çiftleşmiş ana arıların naklinde ve kolonilere kabul ettirilmelerinde kullanılan üzerinde HAYGEM tarafından verilen kod numarası, yetiştiricinin adı, soyadı veya ticaret unvanının yer aldığı taşıma kafesini,

d) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana anlı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi anlı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) an ailesini,

f) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

g) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ğ) Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS): Üreticilerin sattığı sütün aylık olarak kayıt altına alındığı, destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlıkça çiğ süt desteklemelerinde kullanılan kayıt sistemini,

h) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ı) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

i) Çiğ süt alım satım sözleşmesi: 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmeyi,

j) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakanlık birimlerinin düzenlemiş olduğu 104 veya 120 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinin eşi veya birinci dereceden akrabası ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,

k) Damızlık ana an ve ana arı üretim izni: Damızlık ana an ve ana an üretimi yapacak işletmelere verilen belgeyi,

l) Düve: Teknik ve sağlık şartlan Bakanlıkça belirlenecek olan gebe ve gebe olmayan dişi
sığın,

m) Düve desteği hibe sözleşmesi: İl müdürlüğü ile hibe almaya hak kazanan yetiştirici arasında imzalanan sözleşmeyi,

n) E-Islah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,

o) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtlan tutulan işletme sürülerini,

ö) Enstitü: TAGEM’e bağlı araştırma enstitülerini,

p) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını,

r) GKGM: Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

s) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,

ş) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

t) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren, il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,

u) Irk; Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı
ırkını,

ü) İKS: İpekböcekçiliği Kayıt Sistemini,

v) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

y) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

z) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

aa) İşletme tescil belgesi: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belgeyi,

bb) İzole bölge: Artvin ili Camili ilçesi ve Ardahan ili Posof ilçesinde saf olarak tespit edilerek tescili yapılmış Kafkas ansı (Apis mellifera caucasica)’nın koruma altında bulunduğu bölgeyi,

cc) Karar: 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

çç) Kimliklendirici: Hayvancılık konusunda eğitim almış meslek mensupları ile hayvanı tanımlama konusunda yapılacak bilgilendirme sonunda uygun görülerek Bakanlık tarafından izin verilen yer ve süre İçinde hayvan tanımlama yetkisi verilen kişiyi,

dd) Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının TÜRKVET’ten aktarılarak kaydedildiği ve destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

ee) Küpe: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e uygun olarak üretilen ve yazımı yapılan kimliklendirme aracını,

ff) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,

Tamamı İçin Tıklayınız