Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Değişiklik 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 t.

 

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Değişiklik

13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30209 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, “Gümrük Kanununun 5/A, 10,” ibaresinden sonra gelmek üzere “37, 40, 45, 46, 48, 66,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde” ibaresi “5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ı) bentlerinde” olarak, “birinci fıkrasının (j) bendinde” ibaresi “birinci fıkrasının (l) bendinde” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son iki cümlesi “Yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan şirketin sertifikalandırılmasında yapılacak yerinde incelemede tüzel kişiliği sona eren sertifika sahibi şirketin 13 üncü veya 160 ıncı madde uyarınca incelenmiş olan tesislerinin, bu inceleme üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ise 8 inci maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz. Ancak bunun dışındaki tesislere bakılır.” olarak, dördüncü fıkrasının son cümlesi “Başvurunun 13 üncü madde uyarınca yapılacak yerinde incelemesinde sertifikası yenilenen şirketin 13 üncü veya 160 ıncı madde uyarınca incelenmiş olan tesislerinin, bu inceleme üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ise 8 inci maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz, ancak devralınan şirketin tesislerinin bu koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılır.” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “154 üncü maddenin on birinci fıkrası” ibaresi “154 üncü maddenin on ikinci fıkrası” olarak, üçüncü ve beşinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sertifika sahibi olsun veya olmasın bölünme tarihi itibariyle en az üç yıldır faaliyette bulunan bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak bölünen şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ı) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin bölünme tarihi öncesine ait ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen bölünme tarihi öncesine ait beyan sayısı sertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde bölünen şirketin bölünme tarihi öncesine ait verileri de kullanılır.”

“(5) Sertifika sahibi şirketin, sertifika sahibi bir başka şirkete devir suretiyle katılması veya sertifika sahibi bir başka şirketle yeni bir tüzel kişilik altında birleşmesi durumunda, yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaz, ancak durum sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir. Bildirim neticesinde yapılacak incelemede bildirim kapsamı her bir şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ı) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen beyan sayısı birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde her bir şirketin verileri birlikte kullanılır. Yapılan inceleme neticesinde bu fıkrada belirtilen şartların karşılanamadığının tespiti halinde, sertifika ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin askıya alınmasına ilişkin ilgili hükümler uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, üç, dört ve beşinci fıkralarında yer alan “(c) ilâ (ğ)” ibareleri “(c) ilâ (ı)” olarak, sekizinci fıkrasında yer alan “(h), (ı) ve (i)” ibaresi “(i), (j) ve (k)” olarak değiştirilmiştir.

“h) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde beyan edilen özet beyanlardan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan toplam sayısının binde beşini aşmaması.

ı) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde beyan edilen özet beyanlardan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan toplam sayısının binde birini aşmaması.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Birinci fıkranın (c) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.”

“(9) Birinci fıkranın (ğ) bendinin uygulanmasında, hava yolu taşımacılığı kapsamında tescil edilen özet beyanlara ilişkin olarak Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi uyarınca düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(10) Bu maddenin uygulanmasında, ceza kararının beyannamenin tescil yılından daha sonraki bir yılda düzenlenmiş olması halinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tutarın üç, yirmi beş ve yetmiş beş katı tutarlarının hesaplanmasında ceza kararının düzenlendiği tarihte öngörülen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tutarı dikkate alınır.

(11) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinin uygulanmasında, başvuru sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemlerinden kaynaklı olarak aldığı cezaların yanı sıra, başvuru sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemleriyle ilgili olarak aynı dönem içerisinde sistem üzerinde yaptığı beyanlar da dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin birinci ve ikinci alt bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesine, gümrük müşavirliği izin belgesine ya da gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip olan veya en az iki yılı yönetici konumunda olmak üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışmış olan personel istihdam etmek veya

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti almak.”

“(2) Birinci fıkranın (a) ila (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yerinde inceleme değerlendirme formu üzerinden yeterli puanın alınması gerekir. Söz konusu puanlama ile bu puanlamanın değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Birinci fıkrada belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yerinde inceleme değerlendirme formu üzerinden yeterli puanın alınması gerekir. Söz konusu puanlama ile bu puanlamanın değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “güncel” ibaresi “geçerli” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Güncel imza sirküleri aslı ya da örneği.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerin,” ibaresi “Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ve birinci fıkranın (d) bendinde sayılan belgenin 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı olmaları, (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerin ise,” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “Başvuru formu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Ek-2’de yer alan soru formu” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.

“(12) 61, 80 ve 101 nci maddeler kapsamında diğer kişilerden taşıma hizmeti alınmak istenilmesi halinde, taşıma hizmeti alınan firmanın hizmet sözleşmesi, taşıma hizmeti alınan firma için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan fiillerden ötürü mahkûmiyet kararının bulunmadığına dair adli sicil belgeleri ile bu kişilerden sürekli olarak yurt dışında ikamet etmekte olan yabancı uyruklular için kendileri ve yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış Ek-3/B’de yer alan taahhütnamenin de ibraz edilmesi gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan;

a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini,

b) ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini,

kapsamalı ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak alınmış olmalıdır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki on üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(13) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlıkça belirlenecek elektronik formatta düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı ibraz edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkralarının sonuna “ Bu süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir.” cümlesi eklenmiş, on birinci fıkrasına “Genel Müdürlüğe” ibaresinden önce gelmek üzere “başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “yirmi iş günü” ibaresi “kırk iş günü” olarak değiştirilmiş, on ikinci fıkrasında yer alan “on iş günü” ibaresi “yirmi iş günü” olarak değiştirilmiş, aşağıdaki on dördüncü ve on beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(14) Bu madde uyarınca ön incelemesi devam eden başvuru sahibinin aşağıda yer alan bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması halinde, durum beş iş günü içerisinde başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler,

b) Ek 1/A da yer alan başvuru formunun 1 no’lu kısmında yer alan bilgiler.

(15) 14 üncü fıkrada belirtilen bilgilerden başvuru sahibinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yerde değişiklik olması ve ticaret siciline bağlı bulunulan yeni yerin Ek-20’de yer alan tabloya göre farklı bir bölge müdürlüğünün yetkisi kapsamında bulunması halinde, başvuru dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenen yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuz iş günü” ibaresi “kırk beş iş günü” olarak, “otuz iş gününe kadar” ibaresi “kırk beş iş gününe kadar” olarak, “on beş iş günü” ibaresi “yirmi iş günü” olarak ve “Ek-7’de yer alan” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “ihracatta yerinde gümrükleme izni, ithalatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi veya izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin tamamına bakılırken,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Ek-7’de yer alan” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek” olarak değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Bu tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri veya, 76, 96 ya da 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde sayılan teçhizat ve donanımın bulunup bulunmadığı,

c) Bu tesislerin 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrasında veya 130 uncu maddenin birinci ile ikinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına/güvenli park alanına sahip olup olmadıkları.”

“(9) Bu madde uyarınca yapılan yerinde inceleme kapsamında başvuru sahibine ait tesislerden hangilerinin incelendiğinin açık adresleriyle birlikte ve incelemenin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini kapsayıp kapsamadığının yerinde inceleme değerlendirme formunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

(10) Bu madde uyarınca yerinde incelemesi devam eden başvuru sahibinin aşağıda yer alan bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması halinde durum beş iş günü içerisinde başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler,

b) Ek 1/A da yer alan başvuru formunun 1 no’lu kısmında yer alan bilgiler.

(11) 10 uncu fıkrada belirtilen bilgilerden başvuru sahibinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yerde değişiklik olması ve ticaret siciline bağlı bulunulan yeni yerin Ek-20’de yer alan tabloya göre farklı bir bölge müdürlüğünün yetkisi kapsamında bulunması halinde, başvuru dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenen yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir.

(12) Bu madde uyarınca yerinde incelemesi devam eden başvuru sahibinin Ek-1/C, Ek-1/D, Ek-1/E, Ek-1/F’de yer alan başvuru formlarında belirtilen tesislerden başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi veya bu formlarda belirtilen tesislerden bir veya daha fazlasının izin veya yetki kapsamına alınmasından vazgeçilmek istenilmesi halinde, söz konusu formlar yeniden düzenlenerek başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sertifika üzerinde yer alan bilgiler ile sertifikanın geçerlilik durumu, “R harfi, sertifikaya ilişkin başvurunun yapıldığı yılın son iki hanesi, sertifika başlangıç tarihinin son iki hanesi, düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu ve düzenlenen sertifikaya ilişkin başvurunun 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre verilen kayıt numarasından” oluşan on bir haneli rakamsal birleşim dikkate alınarak oluşturulacak referans numarası (örnek: R1617340001) ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası sertifikanın üzerine yazılır.”

“(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açılmış olması sertifika düzenlenmesini engellemez, ancak düzenlenen sertifika kapsamında sertifika sahibinin eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni dışındaki hak ve yetkilerden dava süreci beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar, faydalanmasına izin verilmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin sekizinci ve onuncu fıkralarına “değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve başvurunun kayda alındığı tarih” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Götürü teminat uygulamasının kapsamı sertifika sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi ile altıncı fıkrasında yer alan “götürü teminat yetkisine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi “hesaplamanın yapıldığı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı;

a) Götürü teminat yetkisi başvurusu sahibinin, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak,

b) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde götürü teminat yetkisi sahibinin gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak,

belirlenir. 39 uncu maddede belirtilen kapsam değişikliğine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu tutarların bir yıllık geçerlilik süresi içerisinde yeniden hesaplanması talep edilemez.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden iki milyon Avro tutarında teminat verilmiş olması halinde, götürü teminat yetkisi sertifika sahibinin aksine bir talebi bulunmadığı müddetçe, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce re’sen güncellenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sertifika sahibince 120 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisinden vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi, 142 nci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izninden vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi geri alınır.” ibaresi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış” ibaresi “düzenlemiş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasının sonuna “Bu kapsamda kullanılacak tesislerde birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.” cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.”

“(5) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olan kişilerden birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşul aranmaz. Ancak, bu hüküm uyarınca tanınmış olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sadece aynı mevzuat kapsamında ihracatı hava yolu ile gerçekleştirilecek eşyanın işlemlerinde uygulanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın taşınması

MADDE 58 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını aşağıda belirtilen şekilde taşıtabilir:

a) İzinli gönderici aracılığıyla,

b) 61 inci madde uyarınca uygun bulunan izinli gönderici yetkisi sahibi olmayan taşımacı aracılığıyla,

c) Mülkiyetinde olan veya kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla transit beyanından sorumlu kişi olarak kendisi.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde yalnızca izinli gönderici yetkisi bulunan kişiler aracılığıyla taşınabilir.

(3) Transit beyanında belirtilen varış noktasının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında bir yer olması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyaya ilişkin taşıma işlemi sadece izinli gönderici yetkisine sahip kişi aracılığıyla yapılabilir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını, ihracatta yerinde gümrükleme izni olan tesisinden izinli gönderici yetkisi sahibi taşıyıcı aracılığıyla taşıtması durumunda, eşyanın araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri izinli gönderici tarafından yapılır.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını, ihracatta yerinde gümrükleme izni olmayan tesisinden taşıtamaz.

(6) İzinli gönderici vasıtasıyla gerçekleştirilen taşımalarda izinli göndericinin kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(7) İzinli gönderici yetkisi olmayan kişilerce yapılacak taşımalarda;

a) Transit beyanı ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından verilir,

b) Eşya taşıma aracına ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi gözetiminde yüklenir,

c) Taşıma aracı ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından, 72 nci maddede belirtilen özel tipte mühür kullanılarak mühürlenir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 59 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut izin kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince izin kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında, 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

b) Tesisler 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için izin kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında, 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen beşinci fıkra uyarınca incelenmiş olan tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ile (c) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı yetkili Bölge Müdürlüğünce ihracatta yerinde gümrükleme veya izin kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ile (c) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ihracatta yerinde gümrükleme kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunda tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ile (c) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “dördüncü” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, 58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşyayı izinli gönderici olmayan kişilerle de taşıtabilir;” ibaresi “Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, eşyasını ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, izinli gönderici olmayan taşıyıcılara da taşıtabilir;” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (c) bendinin sonuna “ve kodları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın gümrük işlemleri

MADDE 67 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilmeye hazır olan eşya, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında olan tesiste taşıma aracına yüklenmek üzere açık veya kapalı, yeterli aydınlatma düzenine sahip olan bir yere konulur ya da bu yerde taşıma aracında yüklü olarak bekletilir. İhraç edilmeye hazır olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bekletileceği yere alınırken, bu yerlerde bulundukları sürece ve bu yerlerden çıkartılırken devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka herhangi bir eşya ile karışmaması ve yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

(3) İhracat eşyasının ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altına alınmasını müteakip ihracat beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanır. Bu suretle eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu beyan sahibince gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilmiş olur. Eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belgeler hazır bulundurulur ve eşya tesisten çıkışına izin verilinceye kadar ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altında bekletilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun beyan sahibince gümrük idaresine bildirilmesinden otuz dakika içerisinde beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağı, gümrük idaresince beyan sahibine elektronik ortamda bildirilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, gümrük idaresince izin sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, yüklü olarak bekletilen taşıma aracı veya eşya araca yüklenmemişse yükleme yapılan araç 58 inci madde hükümleri uyarınca, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı esnada bulundurulduğu yerde muayene ile görevli memur gelinceye kadar mücbir sebepler hariç müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır.

(7) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması halinde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından indirilerek ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, dördüncü fıkra uyarınca yapılan kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde firmanın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisine gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesise gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır.

(9) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına ilişkin transit beyanı, eşyanın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden ihraç edilecek olması halinde, üçüncü fıkrada belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edilerek onaylandığı gümrük müdürlüğüne yapılır.

(10) Eşyaya ilişkin transit beyanının işlemlerinin tamamlanmasından sonra eşyanın tesisten çıkışı yapılır.

(11) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesisten çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(12) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(13) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde bu madde hükümleri yerine 84 üncü madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(14) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyaya ilişkin olarak bulunduğu tesislerden çıkışında tutulması gereken asgari kayıtlar

MADDE 69 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesisten çıkışında eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın/taşıma aracının tesisten çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

ı) 67 nci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

i) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gelmiş olması halinde, izin kapsamı ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesiste kırılan araç mührünün numarası.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mühürlenecek olması durumunda” ibaresi “mühürlenebileceği hallerde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 67 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkrası kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.”

“c) 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir ay, 69 uncu maddede belirtilen kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtları ile 69 uncu maddede belirtilen kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 74 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 58 inci maddenin bir ila üçüncü fıkraları, 61 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 62 nci madde, 67 nci maddenin bir ila üç, beş ile altıncı fıkraları, 72 nci maddenin birinci fıkrası ve 73 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 67 nci maddenin on dördüncü fıkrası,

c) 58 inci maddenin dört, beş ve yedinci fıkrası, 69 uncu maddenin birinci fıkrası ve 72 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

ç) 58 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca izin kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

d) 61 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, yetki kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınan eşya ile taşındığı beyan edilen eşyanın dörtlü tarife pozisyonu bazında farklılık olduğunun anlaşılması,

e) 67 nci maddenin on birinci fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

f) 67 nci maddenin on ikinci fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapılması,

g) 72 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ihracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenmesinde özel tipte mührün kullanılmaması,

ğ) İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun veya beyan harici eşyanın ihraç edilmeye çalışıldığının tespit edilmesi,

h) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (e) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (e) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (e) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin aşağıdaki koşullardan herhangi birine artık sahip olmadığının anlaşılması halinde ihracatta yerinde gümrükleme izni bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır;

a) 57 nci maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durum haricinde, içinde bulunulan takvim yılının sonunda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,

b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanımın bulunması,

c) İzin eşyanın gerektiğinde tartımı için gerekli düzeneğe sahip olunması.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ihracatta yerinde gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 141 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan kişinin ihracatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin başlığı “İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın taşınması” olarak, birinci ve dördüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İzinli gönderici kapsamında işlem yapılması durumunda ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri;

a) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe bağlı olarak ya kendisinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse, eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

Her iki durumda da eşya, araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.”

“(4) İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetki kapsamında olmayan tesislerinden yetki kapsamında taşıma yapamaz.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 78 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından yetki belgesinde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut yetki kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

b) Tesisler 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için yetki kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen beşinci fıkra uyarınca incelenmiş olan tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı yetkili Bölge Müdürlüğünce izinli gönderici yetkisi veya yetki kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunda tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiş, “78 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü alt bendinde yer alan “(a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h)” ibaresi “(a), (b), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına “işlem görmüş” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiş yükümlülere ait” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın gümrük işlemleri

MADDE 84 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında izinli göndericinin tesisinden ihraç edilecek olan eşya, taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir yere konulur ya da taşıma aracında yüklü olarak bekletilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka herhangi bir eşya ile karışmaması ve yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır. Eşyanın veya taşıt aracının yüklü olarak konulduğu yer kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenmeli ve yeterli aydınlatma düzenine sahip olmalıdır.

(3) İhracat eşyasının ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altına alınmasını müteakip ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu izinli gönderici tesisi için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanır.

(4) İzinli gönderici tarafından eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilir.

(5) Eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine bildirilmeden önce eşya izinli gönderici tarafından ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir.

(6) Dördüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun izinli gönderici tarafından gümrük idaresine bildirilmesinden otuz dakika içerisinde beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağı, gümrük idaresince beyan sahibi ile izinli göndericiye elektronik ortamda bildirilir.

(7) Altıncı fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, gümrük idaresince izinli gönderici yetkisi sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın araca yüklenmesini müteakiben veya eşya taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyorsa doğrudan, on birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(8) Altıncı fıkrada belirtilen sürenin bitiminde,

a) Eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya muayene ile görevli memur gelinceye kadar konulduğu yerde müdahale edilmeksizin bekletilir.

b) Belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya yapılan belge kontrolü sonucunda konulduğu yerden çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.

c) Bu fıkrada belirtilen eşyanın müdahale edilmeksizin bekletileceği süre ihracat beyannamesi verilen eşyanın dördüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun izinli gönderici tarafından gümrük idaresine bildirilmesini müteakip işlemeye başlar.

ç) Eşyanın muayenesi veya belge kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur tarafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip on birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(9) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması halinde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından indirilerek ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir.

(10) Sekizinci ile dokuzuncu fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, altıncı fıkra uyarınca kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde firmanın tesislerine gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın yükümlüsüne bildirilmesini müteakip işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır.

(11) Yedinci ve duruma göre sekizinci fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip izinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir. Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabilir. Transit beyannamesi için hareket idaresince yapılan teminat kontrolü izinli gönderici tarafından yapılır.

(12) Eşyaya ilişkin transit beyanının işlemlerinin tamamlanmasından sonra eşyanın tesislerden çıkışı yapılır.

(13) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(14) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınacak eşyanın asgari olarak yer aldığı dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.

(15) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin dördüncü fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep dördüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ihracat işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz ancak, beyanname eki belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza edilir.

(17) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 67 nci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(18) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendinin sonuna “ve kodları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetki kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin olarak bulunduğu tesislerden çıkışında tutulması gereken asgari kayıtlar

MADDE 88 – (1) Yetki kapsamında ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesisten çıkışında eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın tesisten çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşyanın gümrük işlemleri eşya araçta yüklü olarak gerçekleştirilecekse tesisten çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gelmiş olması halinde, izin kapsamı ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesiste kırılan araç mührünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “89 uncu ve 90 ıncı madde” ibaresi “84 üncü madde” olarak, “70 inci ile 71 inci madde” ibaresi “67 nci madde” olarak, dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında, aracın ikinci tesise vardığı, o tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresine bildirilir. Bu bildirimi müteakip, o tesisten yüklenecek eşya için 84 üncü maddenin yedinci ve duruma göre sekizinci fıkrası uyarınca yükleme izni verilmesi halinde, varsa araç mührü 84 üncü maddenin yedinci fıkrasının uygulandığı durumlarda izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli gönderici, 84 üncü maddenin sekizinci fıkrasının uygulandığı durumda ise muayene ile görevli memur tarafından kırılarak o tesiste bulunan eşya araca yüklenir. Birinci tesisten ikinci tesise sevkiyat için başlatılmış olan transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılarak, aracın bulunduğu tesisten bir başka tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevki için, taşınan eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içerecek şekilde yeni bir transit beyanı elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen durumlar haricinde izinli gönderici tarafından 92 nci maddede belirtilen izinli gönderici mührü ile mühürlenir ve taşıma aracına takılan mührün numarası transit beyanına kaydedilir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “90 ıncı” ibaresi “84 üncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 84 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 84 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir ay, 88 inci maddede belirtilen kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 84 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün ve kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile on üç ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “taşınan eşyanın” ibaresi “taşınan ihracat eşyasının” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında, üçüncü fıkrasının (b) bendinde, dördüncü fıkrasının (b) bendinde ve beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde” ibaresi “birinci fıkranın (b), (e), (f), (g) veya (ğ) bentlerinde” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendinde, dördüncü fıkrasının (a) bendinde ve beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(c)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkranın sonuna aşağıdaki (ğ) fıkrası eklenmiştir.

“a) 77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 81 inci madde, 84 üncü maddenin iki ila sekizinci fıkraları, 84 üncü maddenin on sekizinci fıkrası, 92 nci madde ve 93 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 84 üncü maddenin on bir ve on dördüncü fıkraları, 88 inci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 91 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 92 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,”

“d) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,”

“ğ) 84 üncü maddenin on birinci fıkrasında belirtilen teminatın doğruluğuna ilişkin kontrolün yapılmadığının anlaşılması.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin” ibaresi “yetkilendirilmiş yükümlülerin” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi “teminatın ibraz edildiği” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “39 uncu maddede belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 99 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından izinli alıcı yetkisinde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İzinli alıcı yetkisi başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut yetki kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

b) Tesisler 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için yetki kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesislerde;

a) 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı,

b) Tesiste bulunan güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

c) Tesiste bulunan güvenli park alanının 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

yetkili Bölge Müdürlüğünce izinli alıcı yetkisi veya yetki kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunun olumlu sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli alıcı yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunun olumsuz olarak sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “dördüncü” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü alt bendinde yer alan “(a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h)” ibaresi “(a), (b), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İzinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması halinde, bu maddede belirtilen güvenli depolama alanı ile güvenli park alanı ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için de kullanılabilir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında” ibaresi “84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak muayene işlemi, 104 üncü madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde izinli alıcıya ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. Eşya sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eşyanın ilk boşaltılacağı tesiste, tesisin izinli alıcıya ait olması halinde 110 uncu madde, tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde 133 üncü madde hükümleri, tesis gümrük antreposuysa ilgili antrepo mevzuatı uyarınca işlem yapılmasını müteakip araç, yeni bir transit beyanı verilmek suretiyle taşınan eşya için yetki kapsamında işlem yapılacak bir sonraki tesise sevk edilir.”

“(8) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin on üç ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 97 nci madde, 101 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 102 nci madde, 107 nci maddenin beşinci fıkrası, 108 inci maddenin yedinci fıkrası, 109 uncu maddenin ikinci fıkrası, 110 uncu maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 111 inci maddenin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 112 nci madde, 113 üncü maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkrası, 115 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrası, 116 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası, 117 nci maddenin birinci, dördüncü, sekizinci, on birinci, on üçüncü fıkrası, 118 inci madde, 133 üncü maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 134 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkrası, 135 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 136 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 138 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkrası ve 139 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,”

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi “teminatın ibraz edildiği” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “39 uncu maddede belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 124 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formunda belirtilir.

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ithalatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut izin kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince izin kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

b) Tesisler 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için izin kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesislerde;

a) 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı,

b) Tesiste bulunan güvenli depolama alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

c) Tesiste bulunan güvenli park alanının 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

yetkili Bölge Müdürlüğünce ithalatta yerinde gümrükleme izni veya izin kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunun olumlu sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunun olumsuz olarak sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “dördüncü” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.”

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması ve işlem yapılacak tesis için her iki izin kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, bu maddede belirtilen güvenli depolama alanı ile güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla, ihracatta yerinde gümrükleme yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için de kullanılabilir.”

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin 132 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında” ibaresi “84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak muayene işlemi, 128 inci madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde eşyanın bulunduğu ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.”

MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin 141 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “114 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası” ibaresi “114 üncü maddenin üçüncü fıkrası” olarak, “137 nci maddenin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkrası” ibaresi “137 nci maddenin üçüncü fıkrası” olarak değiştirilmiş, “130 uncu maddenin dördüncü fıkrası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “114 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “137 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası” ibaresi “137 nci maddenin dördüncü fıkrası” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin on üçüncü ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) İzin kapsamı eşyanın gerektiğinde tartımı için gerekli düzeneğe artık sahip olmadığının,”

MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin 144 üncü maddenin ikinci fıkrasına “(a) ve (ç) bendinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “tahlile tabi tutulacağı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(12) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumda eşyanın yeşil hatta işlem gördüğünün gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “57 nci maddenin beşinci fıkrasında” ibaresi “57 nci maddenin altıncı fıkrasında” olarak, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişitirilmiş ve altıncı fıkrada yer alan “Ek-7’de yer alan” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek” olarak değiştirilmiştir.

“(4) Ek-2’de yer alan soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır.”

MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesine yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(8) 158 inci madde uyarınca düzenlenen raporda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar ile aynı dönem için gümrük idaresince 159 uncu madde uyarınca yapılacak kontroller neticesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar arasındaki fark, Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre raporun yetersizliği sonucu doğuracak nitelikte ise sertifika üç ay süreyle askıya alınır.”

MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Adlarına sertifika düzenlenen kamu kuruluşlarından 9 uncu maddede belirtilen özelliklerden artık hiç birine haiz olmadığı öğrenilenlerin sertifikası, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkilerle birlikte süresiz olarak geri alınır.”

MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “57 nci maddenin beşinci fıkrasında” ibaresi “57 nci maddenin altıncı fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin ikinci alt bendinde sayılan özellikteki tüzel kişilerce bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu düzenlenir.”

MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin “Çeşitli ve Son hükümler” başlıklı Dördüncü Kitabının başına kitap başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki 161/A maddesi eklenmiştir.

Beyana aykırılık

MADDE 161/A – (1) 74 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 141 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile 147 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen beyana aykırılık;

a) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde aykırılık olduğunun,

b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23 ilâ 31 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan olduğunun,

c) İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde farklılık bulunduğunun,

tespitini kapsamaktadır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlardaki aykırılıkların tespitinde aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır:

a) Tarife alt pozisyonunda farklılık olması.

b) Her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarında farklılık olması.

c) Gümrük vergisinin muaflık hükümlerinin uygulanmasında ya da eşyaya uygulanacak dış ticaret politikası önlemlerinde veya düzenlemelerinde farklılığa neden olması.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, dökme halde gelen eşyada vergilendirmeye esas olan ağırlığa ilişkin aykırılıkların tespitinde yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar dikkate alınır.

(4) Eşyanın tarife alt pozisyonunun beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabiliyor olmaması halinde, ikinci fıkranın (a) bendi beyana aykırılık unsuru olarak sayılmaz.

(5) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatı değişik gösterilerek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanma durumu hariç olmak üzere, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde yüzde ondan daha az farklılık olduğu durumlar dikkate alınmaz.

(6) Beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümleri uygulanmaz ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(7) 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde ve 119 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ağırlığa ilişkin beyanda aykırılıkların tespitinde dökme halde gelen eşyada yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar dikkate alınır.”

MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 161/B maddesi eklenmiştir.

İştigal alanında olmayan eşya

MADDE 161/B – (1) 141 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ile 147 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen iştigal alanında olmayan eşya; sertifika sahibinin ticaret siciline tescil ettirilmiş şirket ana sözleşmesinde belirtilen esas faaliyet konusu itibariyle aşağıdakilerin haricindeki eşyayı kapsamaktadır:

a) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü girdiyi,

b) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf malzemelerini,

c) Yönetim ve organizasyon yapısı içerisindeki birimlerin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan her türlü araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf malzemelerini,

ç) Faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirilen satış ve pazarlama işlemlerinde ve yatırım ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak eşyayı,

d) Faaliyet konusunda belirtilmiş olması halinde, faaliyet konusu kapsamında yurt içi veya yurt dışı satışı gerçekleştirilecek eşyayı.

(2) Gümrük idaresince eşyanın teslim edilmesinden sonra yapılacak kontrol neticesinde ithalatta yerinde gümrükleme veya yeşil hat kapsamında işlem gören eşyanın firmanın iştigal alanında olmadığı şüphesinin doğması halinde, eşya sahibince gerekli bilgi ve belgelerin ibraz edilerek söz konusu eşyanın birinci fıkra kapsamına girdiğinin ispat edilmesi gerekir, aksi takdirde 141 ve/veya 147 nci maddenin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin başlığı “İhracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi ile ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında tesis eklenmesi için geçici sınırlama” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 71 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2019 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez;

a) 10 uncu maddenin yedi ilâ onuncu fıkralarında sayılan belgelerden en az birine sahip olmak,

b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

c) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşullardan en az birini karşılamış olmak,

ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

d) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,

e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.”

MADDE 72 – Aynı Yönetmeliğin aşağıdaki maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi,

b) 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası,

c) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi,

ç) 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası,

d) 42 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları,

e) 63, 65, 68, 70, 71, 82, 86, 87, 89 ve 90 ıncı maddeleri,

f) 114 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları,

g) 122 nci maddesinin birinci fıkrası,

ğ) 137 nci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları,

h) Geçici 2 nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları,

ı) Geçici 3 üncü maddesi.

MADDE 73 – Aynı Yönetmeliğin 1, 6, 11, 15 ve 18 no’lu ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 74 – Aynı Yönetmeliğin 2 no’lu eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 75 – Aynı Yönetmeliğin 7 no’lu eki yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2, 3, 5, 6, 7, 9 ve 73 üncü maddelerde yapılan düzenlemeler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış sertifika başvurularına uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca elektronik imza ile imzalanan soru formu, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacak başvurularda ıslak imzalı olarak da ibraz edilebilir. Bu durumda, ıslak imzalı olarak ibraz edilen soru formu 10 uncu madde kapsamında düzenlenir.

(3) 74 üncü maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan başvurular bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 76 – Bu Yönetmeliğin;

a) 9, 10, 74 ve 75 inci maddeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 77 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız