Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/2004 t…

 

 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü

17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30213

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “proje raporunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 işgünü içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Tesise uygun kapasite ve kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin D maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D) EKLER

1) ISPS belgesi

2) Limanın yerini gösteren harita

3) Atık kabul tesisinin yerini gösteren kroki

4) Resim

5) Diğer belgeler”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı müştereken yürütür.