Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan…

 

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar

20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30186 (Mükerrer)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Donuk alacak: 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan donuk alacakları,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Nazım hesaplar ile birlikte bilanço (finansal durum tablosu), kâr veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, nakit akış tablosu ile kâr dağıtım tablosundan oluşan finansal tablolar, “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardına (TFRS 9) göre karşılık ayıran mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca Ek-1’de, katılım bankalarınca Ek-2’de; TFRS 9’a göre karşılık ayırmayan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca Ek-5’te, katılım bankalarınca Ek-6’da yer alan şekil ve içerikte hazırlanır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre oluşturulması gereken açıklama ve dipnotlar ilgisine göre bankalarca bu Tebliğ kapsamında belirlenen sistemi bozmadan ilgili bölüm, madde, fıkra, bent ve alt bendi izleyecek şekilde düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Aşağıdaki tablo esas alınarak, sektörlere veya karşı taraf türüne göre; ayrı ayrı, değer kaybına uğramış kredi ve donuk kredi tutarları, değer ayarlamaları ve karşılıklar, dönem içinde değer ayarlamaları ve karşılıklara ilişkin tutarlar kamuya açıklanır.

Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler

  Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar
    Değer Kaybına Uğramış (TFRS 9) Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Beklenen Kredi Zararı Karşılıkları (TFRS 9) Karşılıklar

(Karşılık Yönetmeliği)**

Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) Temerrüt (Üçüncü Aşama)
1 Tarım          
1.1          
2 Sanayi          
2.1          
3. Hizmetler          
3.1          
4. Diğer          
5. Toplam          

*TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran ve ayırmayan bütün bankalarca Karşılık Yönetmeliği uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılan tutarlar yazılacaktır.

** TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan bankalarca, Karşılık Yönetmeliğinde yer verilen esaslara göre ayrılan karşılık tutarları yazılacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ana ortaklık bankanın kur riskine ilişkin bilgiler” tablosunun birinci sütununda yer alan “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” ibaresi “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” olarak, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım” ibaresi “İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)” tabloları ile “Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları” tablolarının birinci sütununda yer alan “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” ibaresi “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” olarak, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım.” ibaresi “İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi” tablosunun birinci sütununda yer alan “Satılmaya Hazır MD” ibaresi “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” olarak, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar” ibaresi “İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” ibaresi “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” olarak, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar” ibaresi “İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “satılmaya hazır finansal varlıklara” ibaresi “gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara” olarak, (f) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, (g) bendinde yer alan “Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara” ibaresi “İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıklara” olarak değiştirilmiştir.

“2) İlgili olduğu banka türü esas alınarak ve aşağıdaki tablolar kullanılarak; Standart Nitelikli ve Yakın İzlemedeki krediler ile yeniden yapılandırılan Yakın İzlemedeki kredilere ilişkin bilgiler:

(i) Mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları için:

Nakdi Krediler Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler
Yeniden Yapılandırma Kapsamında Yer Almayanlar Yeniden Yapılandırılanlar
Sözleşme Koşullarında Değişiklik  Yeniden Finansman
İhtisas Dışı Krediler        
İşletme Kredileri        
İhracat Kredileri        
İthalat Kredileri        
Mali Kesime Verilen Krediler        
Tüketici Kredileri        
Kredi Kartları        
Diğer        
İhtisas Kredileri        
Diğer Alacaklar        
Toplam        
   

Standart Nitelikli Krediler

 

Yakın İzlemedeki Krediler

Genel karşılıklar[1]    
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı[2]    
Kredi Riskinde Önemli Artış[3]    
   

Standart Nitelikli Krediler

 

Yakın İzlemedeki Krediler

Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Sözleşme Değişikliği Sayısı    
1 veya 2 Defa Uzatılanlar    
3,4 veya 5 Defa Uzatılanlar    
5 Üzeri Uzatılanlar    
 

Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre

 

Standart Nitelikli Krediler

 

Yakın İzlemedeki Krediler

0-6 Ay    
6 Ay- 12 Ay    
1-2 Yıl    
2-5 Yıl    
5 Yıl Ve Üzeri    

(ii) Katılım bankaları için:

Nakdi Krediler Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler
Yeniden Yapılandırma Kapsamında Yer Almayanlar Yeniden Yapılandırılanlar
Sözleşme Koşullarında Değişiklik  Yeniden Finansman
Krediler        
İhracat Kredileri        
İthalat Kredileri        
İşletme Kredileri        
Tüketici Kredileri        
Kredi Kartları        
Mali Kesime Verilen Krediler        
Diğer        
Diğer Alacaklar        
Toplam        

 

   

Standart Nitelikli Krediler

 

Yakın İzlemedeki Krediler

Genel karşılıklar[4]    
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı[5]    
Kredi Riskinde Önemli Artış[6]    
  Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Sözleşme Değişikliği Sayısı
   

Standart Nitelikli Krediler

 

Yakın İzlemedeki Krediler

1 veya 2 defa Uzatılanlar    
3,4 veya 5 defa Uzatılanlar    
5 Üzeri Uzatılanlar    
 

Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre

 

Standart Nitelikli Krediler

 

Yakın İzlemedeki Krediler

     
0-6 Ay    
6 Ay- 12 Ay    
1-2 Yıl    
2-5 Yıl    
5 Yıl Ve Üzeri    
     

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (3), (9), (10) ve (12) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) İlgili olduğu banka türü esas alınarak ve aşağıdaki tablolar kullanılarak; vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:

(i) Mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları için:

  Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler
Yeniden Yapılandırma Kapsamında Yer Almayanlar Yeniden Yapılandırılanlar
Kısa Vadeli Krediler      
Orta ve Uzun Vadeli Krediler      

               

(ii) Katılım bankaları için:

  Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler
Yeniden Yapılandırma Kapsamında Yer Almayanlar Yeniden Yapılandırılanlar
Kısa Vadeli Krediler      
Orta ve Uzun Vadeli Krediler      

“9) Aşağıdaki tablo kullanılarak ayrılan özel karşılıklar veya temerrüt (Üçüncü Aşama) karşılıkları:

  Cari Dönem Önceki Dönem
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler İçin Ayrılanlar    
Tahsili Şüpheli Krediler İçin Ayrılanlar    
Zarar Niteliğindeki Krediler İçin Ayrılanlar    
Toplam    

“10) Donuk alacaklara ilişkin aşağıdaki bilgiler (Net):

(i) Aşağıdaki tablo kullanılarak donuk alacaklara ve yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin bilgiler:

  III. Grup: IV. Grup: V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler Tahsili Şüpheli Krediler Zarar Niteliğindeki Krediler
Cari Dönem      
Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar      
Yeniden Yapılandırılan Krediler      
Önceki Dönem      
Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar      
Yeniden Yapılandırılan Krediler      

(ii) Aşağıdaki tablo kullanılarak toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:

  III. Grup IV. Grup V. Grup
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler Tahsili Şüpheli Krediler Zarar Niteliğindeki Krediler
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi      
Dönem İçinde İntikal (+)      
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)      
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış(-)      
Dönem İçinde Tahsilat (-)      
Kayıttan düşülen (-)      
Satılan (-)      
Kurumsal ve Ticari Krediler      
Bireysel Krediler      
Kredi Kartları      
Diğer      
Dönem Sonu Bakiyesi      
Karşılık (-)      
Bilançodaki Net Bakiyesi      

(iii) Aşağıdaki tablo kullanılarak yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:

  III. Grup IV. Grup V. Grup
  Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler Tahsili Şüpheli Krediler Zarar Niteliğindeki Krediler
Cari Dönem:      
Dönem Sonu Bakiyesi      
Karşılık Tutarı (-)      
Bilançodaki Net Bakiyesi      
Önceki Dönem:      
Dönem Sonu Bakiyesi      
Karşılık Tutarı (-)      
Bilançodaki Net Bakiyesi      

 (iv) Aşağıdaki tablo kullanılarak donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:

  III. Grup: IV. Grup: V. Grup
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler Tahsili Şüpheli Krediler Zarar Niteliğindeki Krediler
Cari Dönem (Net)      
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)      
Karşılık Tutarı (-)      
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)      
Bankalar (Brüt)      
Karşılık Tutarı (-)      
Bankalar (Net)      
Diğer Krediler (Brüt)      
Karşılık Tutarı (-)      
Diğer Krediler (Net)      
Önceki Dönem (Net)      
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)      
Karşılık Tutarı (-)      
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)      
Bankalar (Brüt)      
Karşılık Tutarı (-)      
Bankalar (Net)      
Diğer Krediler (Brüt)      
Karşılık Tutarı (-)      
Diğer Krediler (Net)      

 

v) TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı ayıran bankalarca donuk alacaklar için hesaplanan faiz tahakkukları, reeskontları ve değerleme farkları ile bunların karşılıklarına ilişkin bilgiler:

 

  III. Grup: IV. Grup: V. Grup
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler Tahsili Şüpheli Krediler Zarar Niteliğindeki Krediler
Cari Dönem (Net)      
Faiz Tahakkuk ve Reeskontları ile Değerleme Farkları      
Karşılık Tutarı (-)      
Önceki Dönem (Net)      
Faiz Tahakkuk ve Reeskontları ile Değerleme Farkları      
Karşılık Tutarı (-)      

“12) Kayıttan düşme politikasına ilişkin açıklamalar.”

 

MADDE 10- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin dördüncü alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Bankanın sermaye benzeri borçlanma araçlarının sayısı, vadesi, faiz oranı; borçlanma aracının alacaklısı olan kuruluş ve varsa, hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar ile aşağıdaki tablo kullanılarak sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:

 

  Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dâhil Edilecek Borçlanma Araçları        
Sermaye Benzeri Krediler        
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları        
Katkı Sermaye Hesaplamasına Dâhil Edilecek Borçlanma Araçları        
Sermaye Benzeri Krediler        
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları        
Toplam        

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi ile (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Aşağıdaki tablo kullanılarak menkul değerlerden alınan faizlere* ilişkin bilgiler:

  Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar        
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar        
İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar        
Toplam        

*Katılım bankaları için alınan kar payı gelirine ilişkin bilgiler”

“c) Aşağıdaki tablo kullanılarak temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar:

  Cari Dönem Önceki Dönem
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar    
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar    
Diğer    
Toplam    

“e) Aşağıdaki tablo kullanılarak bankalarca ayrılan karşılıklar:

1) TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran bankalar:

  Cari Dönem Önceki Dönem
Beklenen Kredi Zararı Karşılıkları    
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)    
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)    
Temerrüt (Üçüncü Aşama)    
Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılıkları    
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar    
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Varlıklar    
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Değer Düşüş Karşılıkları    
İştirakler    
Bağlı Ortaklıklar    
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar    
Diğer    
Toplam    

2) TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan bankalar:

  Cari Dönem Önceki Dönem
Özel Karşılıklar    
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler İçin Ayrılanlar    
Tahsili Şüpheli Krediler İçin Ayrılanlar    
Zarar Niteliğindeki Krediler İçin Ayrılanlar    
Genel Karşılıklar    
Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılıkları    
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar    
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Varlıklar    
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Değer Düşüş Karşılıkları    
İştirakler    
Bağlı Ortaklıklar    
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar    
Diğer    
Toplam    

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tablolardaki “Krediler ve Diğer Alacaklar” ibareleri “Krediler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK 1, EK 2, EK 5 ve EK 6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/6/2012 28337
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 26/4/2014 28983
2. 19/8/2015  29450
3. 20/1/2016 29599
4. 23/10/2015 29511
5. 28/2/2017 29993
6. 18/7/2017 30127

Ekleri İçin Tıklayınız

 

[1] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan bankalarca doldurulacaktır.

[2] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran bankalarca doldurulacaktır.

[3] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran bankalarca doldurulacaktır.

[4] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan katılım bankalarınca doldurulacaktır.

[5] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran katılım bankalarınca doldurulacaktır.

[6] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran  katılım bankalarınca doldurulacaktır.