T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-79961784-045.99-26478601 Tarih: 17.06.2011 Konu: Meslek Adı ve Kodu De…

 

 

SGK – Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-79961784-045.99-26478601

Tarih: 17.06.2011

Konu: Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler

 
ÖZET:

1) İşverenin, sigortalı ile ilgili geçmişe dönük olarak meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde, işverenin talebi denetime sevk edilmeksizin işleme alınacak ve 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.

2) Sigortalının, meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması veya ihbar ve şikâyette bulunulması halinde, SGK tarafından yapılacak inceleme sonucunda meslek adı ve kodunun yanlış bildirildiğinin anlaşılması halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır. (TÜRMOB)

 

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere; 193 sayılı Kanunun 98’inci maddesine eklenen 6728 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi oluşturulmuştur.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliği ile uygulamanın usul ve esasları belirlenerek geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 01.06.2017 tarihinde. Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 01.01.2018 tarihinde, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 01.01.2020 tarihinde, 01.07.2020 tarihi itibariyle de Türkiye genelinde uygulamaya geçilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi; “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmünü amirdir.

İdari Para Cezaları konulu 2020/8 sayılı Genelgenin “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, Meslek Adı ve Kodunun, Gerçeğe Aykırı Bildirilmesi” başlıklı 2.20. maddesinde ise; “5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde; “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu bakımdan; muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca söz konusu idari para cezalarının işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanması gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu hükmün yürürlük tarihi 1/1/2018 olduğundan; söz konusu cezanın uygulanmasına 2018/Ocak ayına ilişkin beyannameden itibaren başlanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi gereğince Kanunun uygulamasına ilişkin işlemlerin Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütüldüğünden meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı olup olmadığı hususu Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, mahkeme kararı, diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya Kurumca bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, işveren ve sigortalılardan alman bilgi ve belgeler değerlendirilerek yapılacaktır.

hükümleri yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinin uygulanmasıyla ilgili yapılacak işlemlerde, üniteler arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

a) Kanun hükmünün yürürlük tarihi 1/1/2018 olduğundan, idari para cezası uygulanmasında; muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

b) İşverenin, sigortalı ile ilgili geçmişe dönük olarak meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde, işverenin talebi denetime sevk edilmeksizin işleme alınacak ve 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.

c) Sigortalıların meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepleri, meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğine dair Kurumumuza yapılan ihbar ve şikâyetler sosyal güvenlik denetmenliğine intikal ettirilecek, yapılacak inceleme neticesinde meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin tespiti halinde, işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için, 2020/8 sayılı Genelgenin 2.20 nci maddesi hükümleri de dikkate alınarak, 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

d) Meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin; mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden anlaşılması halinde, söz konusu tespitlere göre işlem yapılarak işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için, 2020/8 sayılı Genelgenin 2.20 nci maddesi hükümleri de dikkate alınarak. 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 11.06.2021 tarih ve 26146467 sayılı yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, meslek adı ve kodu değişiklikleri hakkındaki işlemler iş bu yazımızda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür