T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-96597630-010.06.02-24402875 Tarih: 27.04.2021 Konu : 2016/21 Sayı…

 

 

SGK Genelgesi 2021/13

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96597630-010.06.02-24402875

Tarih: 27.04.2021

Konu : 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2021/13

22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 15.04.2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre 29.09.2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgenin;

1- “6.6.Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması” başlıklı maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bununla birlikte 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7316 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde;

“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.”

hükmüne yer verilmiştir.


Bu Genelge Hakkında TÜRMOB Açıklamaları İçin Tıklayınız


Bu kapsamda, söz konusu Kanunun yürürlük tarihinden sonra analık ve hastalık halleri nedeniyle ödeneğe hak kazanılmış istirahat raporlarına ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında yeni hükümler uygulanacaktır.”

2- Aynı başlığın üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi metinden çıkarılmış ve bölümün sonuna aşağıdaki örnekler eklenmiştir.

“Örnek-8: 19.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında hastalık vaka türünde istirahat raporu düzenlenen sigortalının iş göremezlik ödeneği aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR GÜN KAZANÇ (TL)
2021-3 20 4.800
2021-2 10 2.400
2021-1 30 7.200
2020-12 10 1.920
2020-11 30 5.760
2020-10 30 5.760
2020-9 20 3.840
2020-8 30 5.760
2020-7 30 5.760
2020-6 30 5.760
2020-5 10 1.920
2020-4 30 5.760

Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 56.640/280=202,29 TL olacaktır.

Örnek-9: 01.04.2021-10.04.2021 tarihleri arasında hastalık vaka türünde istirahat raporu alan özel sektör sigortalısının geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR GÜN KAZANÇ (TL)
2021-3 30 5.700
2021-2 15 2.850
2021-1 10 1.900

Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 10.450/55 = 190 TL olacaktır.

Örnek-10: 01.11.2020 tarihinde özel sektörde çalışmaya başlayan ve 01.04.2021 tarihinde analık doğum öncesi (32. Hafta) istirahatine ayrılan sigortalının son bir yılda bildirilen prim ödeme gün sayısı 150’dir. Sigortalının iş göremezliğinin başladığı tarihten önceki on iki ayda bildirilen kazanç bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

AYLAR GÜN

KAZANÇ (TL)

2021-3 30 9.600
2021-2 30 9.600
2021-1 30 9.600
2020-12 30 8.500
2020-11 30

8.500

Bu sigortalının ödeneğe esas günlük kazancı 45.800/150 = 305,33 TL’dir.

Ancak, sigortalının son bir yıldaki gün sayısı 180 günden az olduğundan ve hesaplanan ödeneğe esas kazanç tutarı 2021 yılı prime esas kazanç altı sınırı olan 119,25 TL’nin iki katından (119,25 x 2=238,50) fazla olduğundan, ödeneğe esas günlük kazanç, 238,50 TL olarak esas alınacaktır.

Belirtilen düzenlemelere ilişkin e-Ödenek programında gerekli değişiklik yapılarak işletime açılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkanı V.