T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
 
 
 
Sayı : 64597866-135[11]-2656 05.02.2019
Konu : İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV’sinin beyanı.
  
İlgi : 19/09/2017 tarihli özelge talep formunuz.
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki malların imalatçısı olan Şirketinizce, anılan Kanunun (8/2) maddesi uyarınca ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin olarak, bu malların ihracatı gerçekleştikten sonra şirketiniz lehine fiyat farkları tahakkuk ettiği ve ihracatçı firma adına fiyat farkı faturaları düzenlediğiniz belirtilerek, ihraç kayıtlı teslimlerde ihracattan sonra lehinize oluşan fiyat farkı faturalarında gösterilen özel tüketim vergisi tutarının ne şekilde beyan edileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (8/2) maddesinde, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV’nin, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen ÖTV’nin terkin olunacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanunun (11/3) maddesine göre, (IV) sayılı listedeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmekte olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenmiştir.
Anılan Genel Tebliğin;
– (II/C/3) bölümünde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (8/2) maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilen malın, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen verginin, malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin, malın serbest bölgeden ihracında ayrıca “Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim” ile giriş ve çıkışla ilgili serbest bölge işlem formlarının aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylanmış örneği ile ÖTV mükellefinin ihraç kaydıyla teslimine ilişkin faturanın aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanmak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopisinin vergi dairesine verilmek suretiyle terkininin sağlanacağı,
– (III/A/1) bölümünde, ÖTV matrahına esas alınan KDV matrahının tespitinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 20 ila 27 nci maddeleri ile bu maddelere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı, teslimi yapılan mala ilişkin satış anında veya daha sonraki bir tarihte ortaya çıkan vade farkı, fiyat farkı, faiz gibi çeşitli gelirlerin ÖTV matrahına dahil olacağı
açıklamalarına yer verilmiştir.
Bu itibarla, ihraç kaydıyla yapılan mal tesliminden ve ihracattan sonra ihracatçı tarafından Şirketinize aktarılan fiyat farkları, ihraç edilen malın KDV matrahına dahil olduğu gibi ÖTV matrahına da dahildir. Bu durumda, KDV uygulamasında olduğu gibi, Şirketinizce ihracatçıya düzenlenen faturada, ödemenin mahiyeti belirtilmek suretiyle malın tabi olduğu oran üzerinden ÖTV’nin hesaplanması, bu tutarın tahsil edilmediğine dair faturaya şerh düşülmesi ve ödemenin kaynağı olan ilk ihraç kaydıyla teslim faturasına ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine (tarih ve numarası belirtilmek suretiyle) atıfta bulunulması gerekmektedir.
Öte yandan, faturada gösterilen ÖTV’nin fatura tarihini içine alan döneme ait (4) numaralı ÖTV Beyannamesinde hem hesaplanan hem de indirilecek ÖTV olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Hesaplanan ÖTV’nin “Teslimler” tablosunda, indirilecek ÖTV’nin ise “Fazla veya yersiz hesaplanan ÖTV” satırında gösterilmesi mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.